Informació fiscal: Gestha explica com aprofitar la recta final de l’any per estalviar uns 3.200 € en la Declaració del pròxim exercici

Informació fiscal: Gestha explica com aprofitar la recta final de l’any per estalviar uns 3.200 € en la Declaració del pròxim exercici

Les rendes més elevades són les que, paradoxalment, més es beneficien de les reduccions i deduccions.

Els contribuents podran estalviar gairebé 3.200 euros de mitjana en la seva pròxima declaració de la renda si saben com aprofitar la recta final de l’any per treure profit dels canvis que va introduir l’última reforma fiscal, segons els Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha). Ara bé, aquests avantatges fiscals seran curiosament més quantioses per als ciutadans amb ingressos i patrimoni elevats, ja que la reforma de 2015 va beneficiar, sobretot, a les rendes altes.

Com un exemple significatiu, Gestha assenyala que els 16.977 madrilenys que atresoren el 25,8% del patrimoni total declarat a Espanya s’estalvien el 44,1% de la quota minorada amb les deduccions i bonificacions estatals de l’Impost sobre el Patrimoni, ni més ni menys que 796 milions. O el que és el mateix, una fortuna madrilenya declara un patrimoni mitjà de 8,8 milions i no tributa, estalviant-se d’mitjana 50.461 euros. D’ells, els 350 madrilenys amb un patrimoni superior a 30 milions, el 63,7% dels més acabalats d’Espanya, s’estalvien 782.021 euros de mitjana. Igualment, uns 2.100 Rioja des 2014 van aprofitar una bonificació general del 50%, estalviant uns 6,7 milions d’euros.

Si ens fixem en l’IRPF, entre les principals deduccions de les que podran gaudir els contribuents hi ha la desgravació per compra o construcció d’habitatge adquirit abans de l’1 de gener de 2013, la compensació de les pèrdues generades per un fons d’inversió, accions o derivats financers amb els guanys patrimonials obtinguts o l’exempció de tributar fins 60.100 euros per als que treballen a l’estranger.

Així mateix, els guanys obtinguts pels majors de 65 anys per la venda de qualsevol bé estan exemptes de tributació després de la reforma fiscal. Ara bé, aquesta exempció es produirà sempre que es destini l’import total obtingut a la creació d’una renda vitalícia assegurada, amb un límit de 240.000 euros i en un termini de fins a sis mesos.

Calcular abans de precipitar-se

La realitat demostra que són les persones amb més ingressos i patrimonis qui poden aprofitar al màxim els avantatges fiscals. En concret, els 82.069 contribuents que declaren guanyar més de 150.000 euros anuals.

No obstant això, la majoria dels declarants pot aprofitar els avantatges fiscals i estalviar en l’IRPF prop de 3.200 euros de mitjana. Això sí, sempre que disposin d’una mica de diners estalviats. Precisament, els tècnics recomanen que, abans de mobilitzar aquest capital, cada persona conegui que l’estalvi fiscal màxim que pot aconseguir és la seva càrrega real de l’IRPF. És a dir, l’import de la quota resultant de l’autoliquidació, doncs Hisenda només retorna les retencions.

De fet, a bona part del 96,5% dels declarants d’IRPF que guanyen menys de 60.000 euros no li convé invertir fins al límit màxim de les deduccions disponibles, perquè no aprofitaria les quanties deduïbles que superen la seva càrrega real de l’IRPF.

10 consells fiscals

Per reduir al màxim la factura fiscal de la declaració de la Renda corresponent a 2017, que caldrà presentar entre els propers mesos d’abril i juny, els tècnics d’Hisenda han elaborat un Decàleg de consells fiscals a posar en pràctica abans que arrenqui el nou any.

1.- Aprofita el teu pla de pensions

Els últims mesos de l’any poden ser una ocasió idònia per fer aportacions a un pla de pensions o a un pla de previsió assegurat. Això sí, cal tenir en compte que la reforma fiscal va comportar una reducció de la quantitat límit que es pot aportar. I és que aquest import va baixar dels 10.000 euros als 8.000 euros, sempre que no superi el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques, independentment de l’edat.

Així mateix, també redueixen a la base imposable les aportacions a plans de pensions realitzades pel cònjuge del contribuent quan aquest percebi rendiments del treball o activitats econòmiques inferiors als 8.000 euros. En aquest cas, el límit de l’aportació va passar després de la reforma de 2.000 euros a 2.500 euros.

L’avantatge fiscal dels plans de pensions, encara que siguin un producte d’estalvi, es reflecteix en la base general de l’impost, no en la de l’estalvi.

En aquest sentit, Gestha recorda que invertir altres 6.357 euros de mitjana per arribar al límit d’aquestes aportacions garanteix un estalvi fiscal addicional d’uns 1.526 euros de mitjana, variant aquest estalvi extra segons els ingressos i la comunitat autònoma on es resideixi. L’estadística dels declarants de l’IRPF mostra que aquest avantatge és utilitzada, sobretot, pels que gaudeixen de majors ingressos, especialment pel 3,5% dels declarants que són els que ingressen més de 60.000 euros, l’estalvi els suposa el 45 % de l’aportació al pla de pensions, variant aquest percentatge en funció del lloc de residència.

Això s’explica perquè, a igualtat d’imports invertits en plans de pensions, l’avantatge fiscal per a les majors rendes és gairebé el doble que per a les rendes mitjanes, de manera que les rendes més altes obtenen en la seva declaració un retorn del 45% de l’import invertit en el pla de pensions. Font: Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA)

2.- Continua la deducció per compra d’habitatge

Gestha recorda que aquells que van comprar el seu habitatge habitual o realitzar algun pagament per a la seva construcció abans l’1 de gener de 2013 seguiran gaudint del seu dret a la desgravació, sempre que hagin tingut deduccions per aquest habitatge el 2012 o anys anteriors.

D’aquesta manera, aquests contribuents poden deduir fins al 15% de les quantitats invertides, amb un límit d’inversió de 9.040 euros. Tenint en compte aquest sostre, pot resultar interessant realitzar un pagament addicional -de 4.477 euros de mitjana- per amortitzar la hipoteca o construir un immoble (hi ha un termini de quatre anys per acabar-lo) abans que finalitzi l’any per reduir la factura fiscal a 671,57 euros. Això sí, País Basc i Navarra, que tenen el seu propi IRPF, podran seguir amb la seva deducció, incloses els habitatges adquirits després l’1 de gener de 2013; així la deducció en País Basc és del 18% amb el límit anual de 1.530 euros, i en el cas de joves i famílies nombroses el 23% amb el límit màxim de 1.955 euros; mentre que la deducció a Navarra és del 15% de l’adquisició d’habitatge protegit amb diversos tipus superiors segons la composició familiar i qualificació de l’habitatge adquirit fins a 2013 o 2015, i amb una base màxima de deducció de 7.000 euros anuals en declaració individual o 15.000 euros en conjunta.

3.- Neutralitza la tributació de les plusvàlues per venda d’habitatge habitual

Per als que venguessin casa aquest any, els guanys obtinguts tributaran en la pròxima declaració de la renda entre el 19% i el 23%, a les Diputacions del País Basc entre el 20% i el 25%, ia Navarra entre el 19% i el 25%. No obstant això, si es reinverteix totalment o parcialment l’import en un altre habitatge de caràcter habitual serà possible neutralitzar aquest pagament.

4.- Atenció, majors de 65 anys

Estan exemptes els guanys obtinguts per la venda de l’habitatge habitual per als contribuents majors de 65 anys o per persones dependents severs o de grans dependents. A Navarra es limita l’exempció de persones dependents i majors de 70 anys als primers 300.000 euros de guany, i al País Basc es limita només als majors de 65 anys pels primers 400.000 euros de guany i per a una única transmissió.

Igualment, els guanys obtinguts pels majors de 65 anys per la venda de qualsevol bé estan exemptes de tributació, sempre que l’import total, fins a un límit màxim de 240.000 euros, es destini a constituir una renda vitalícia assegurada en un termini de sis mesos. A Guipúscoa i Navarra no hi ha aquesta exempció.

Precisament, a aquests dos últims punts és als que afecta l’anomenat “hachazo” fiscal immobiliari, segons recorda Gestha. Amb la reforma fiscal estatal es van suprimir els coeficients de correcció monetària a partir del 2015, que corregien la depreciació monetària actualitzant el valor d’adquisició.

Pel que fa als anomenats coeficients d’abatiment, que permeten disminuir part de les plusvàlues en les vendes de béns no relacionats amb activitats econòmiques i adquirits abans del 31 de desembre de 1994, s’apliquen només fins a un import de 400.000 euros (a País Basc i Navarra no hi ha límit) ia la part proporcional del guany obtingut fins el 20 de gener de 2006 (aquesta pot quedar lliure de tributació). Per tant, els coeficients d’abatiment segueixen sent aplicables en una bona part de les transmissions.

Aquestes mesures impliquen que quan la compra es va produir fa uns anys, sobretot després de 1995, i com més gran sigui el guany patrimonial, més interessant serà procurar eximir de tributació, sempre que es pugui enquadrar en algun dels supòsits assenyalats.

5.- Compensar les pèrdues amb guanys

Ser inversor en borsa no només pot portar guanys, sinó també minusvalideses. Per això, Gestha avisa que el final d’any és un bon moment per fer comptes i compensar les pèrdues generades per un fons d’inversió, accions o derivats financers amb els guanys patrimonials obtinguts. Aquí és important recordar que no es podran adquirir aquests mateixos valors o similars en els dos mesos posteriors a la venda.

D’altra banda, la reforma fiscal ha eliminat els compartiments estancs per compensar rendiments de capital mobiliari amb guanys i pèrdues patrimonials. És a dir, a partir de 2015 es permet que els rendiments negatius del capital mobiliari es compensin amb els guanys patrimonials. El percentatge de compensació estatal ia Navarra per al present any serà d’un 20%, mentre que per a 2018 serà del 25%, respectivament. En País Basc els saldos negatius només es compensen amb els saldos positius en els quatre exercicis següents, si bé els saldos negatius del capital mobiliari i del capital immobiliari procedents d’habitatges poden ser compensats entre si.

Per tant, si hi ha rendiment de capital mobiliari positiu és recomanable estudiar la materialització de les pèrdues en venda d’accions i altres productes patrimonials o bé si hi ha guanys patrimonials, compensar amb rendiments negatius de capital mobiliari.

6.- Treballes fora? Pots estalviar fins a 60.100 euros

La crisi econòmica ha portat a moltes empreses espanyoles a sortir a l’estranger i exportar els seus serveis per poder seguir amb la seva activitat, el que té avantatges fiscals per al personal desplaçat. En aquest sentit, els tècnics recorden que els rendiments que s’han obtingut pels treballs realitzats per a empreses radicades a l’estranger per aquests contribuents estan exempts de tributació amb un límit màxim de 60.100 euros anuals (a Navarra fins a 30.000 euros).

Això sí, es podrà aplicar aquesta deducció sempre que en el territori en què es realitzin els treballs s’apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la de l’IRPF i no es tracti d’un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. A més, aquesta exempció només està destinada a desplaçaments temporals, ja que si el contribuent és resident d’un altre país ja no tributaria a Espanya.

7-. La solidaritat ‘es premia’ …

En aquests últims dies de l’any Gestha recomana als contribuents que no s’oblidin de conservar el justificant dels imports donats a entitats solidàries. D’altra banda, també dedueixen en l’àmbit estatal les quotes sindicals i les despeses de defensa jurídica contra l’ocupador (aquestes amb un límit de 300 euros), així com les de col·legis professionals amb caràcter obligatori (aquestes també Navarra amb un límit de 500 euros).

En País Basc hi ha una deducció del 20% de les quotes satisfetes a sindicats de treballadors (també sense límit) ia Navarra la deducció és del 15% amb un límit màxim de 600 euros anuals.

Els Tècnics animen els declarants que donin a ONGs, fundacions o qualsevol entitat acollida a la Lleis de l’Estat o forals d’incentius al mecenatge que sempre demanin un certificat amb les seves dades identificatives, data i import donat. Així, en l’àmbit estatal el contribuent podrà desgravar un 75% dels primers 150 euros donats i un 30% de la resta de les seves aportacions, que augmenta al 35% si la quantitat donada a una mateixa ONG no ha disminuït en cadascun dels tres últims anys. A més, estan exempts els guanys patrimonials generats si es donen béns.

També és possible deduir un 10% per donatius a altres fundacions i associacions declarades d’utilitat pública no acollides a la Llei 49/2002.

En País Basc, la deducció és del 20% a les fundacions o entitats acollides a les normes forals reguladores del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

A Navarra, la deducció és del 25% a les entitats acollides a la Llei Foral 10/1996, de 2 de juliol, reguladora del règim tributari de les fundacions i de les activitats de patrocini.

8.- … i la ideologia, també

Finalment, les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics poden reportar al contribuent algun benefici addicional, ja que suposen una deducció del 20% (a Navarra és del 15%), limitada a un màxim de 600 euros.

En País Basc hi ha una deducció sense límit del 20% de les quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics, llevat de les quantitats aportades obligatòriament a la seva organització política pels càrrecs polítics d’elecció popular o de lliure designació que hagin deduït el 25% dels rendiments íntegres del citat lloc de treball si aquests representen la principal font de renda del contribuent.

9.- Plans d’Estalvi 5: res és el que sembla

Aquests instruments, que la reforma fiscal va portar per fomentar l’estalvi a llarg termini dels petits estalviadors, estan dividits en dos tipus: els Comptes Individuals d’Estalvi a llarg termini i Assegurances Individuals a llarg termini. I tots dos tenen en comú diverses característiques.

D’una banda, la inversió per aportació es limita a 5.000 euros l’any. De l’altra, els plans només poden fer-se efectius pel total en forma de capital. De la mateixa manera, perquè hi hagi una exempció dels rendiments positius és necessària una permanència d’almenys cinc anys des de la primera aportació. Finalment, el benefici es perd si es fa qualsevol disposició abans del termini de cinc anys.

Ara bé, cal tenir en compte que els tipus d’interès estan baixos, el que es tradueix en el fet que amb una inversió de 5.000 euros a l’any ia un tipus d’interès anual estimat del 2% podria arribar a 100 euros d’interès, i quan a els cinc anys s’hagin dipositat 25.000 euros, s’aconseguirien 1.540,6 euros d’interessos acumulats en aquest període si els tipus segueixen en la mateixa línia, de manera que el benefici fiscal real en aquest lustre seria de 292,7 euros.

La indisponibilitat i l’escàs benefici fiscal dels Plans d’Estalvi maig fan que no siguin especialment atractius, almenys amb els tipus actuals, excepte per a aquells que prefereixin incrementar els seus estalvis a llarg termini amb un producte segur, encara que sense altes rendibilitats.

En 2017 no s’aplica aquesta exempció únicament a Àlaba, encara que l’avantatge fiscal d’aquests plans entrarà en vigor en el territori a partir de gener de 2018.

10.- Incentius per als ‘àngels’ dels emprenedors

Al conjunt de l’Estat espanyol, un any més, els amics i familiars de tercer grau de l’emprenedor que vulgui constituir la seva pròpia empresa tenen una recompensa fiscal. La llei de l’IRPF va establir des del 29 de setembre de 2013 un incentiu a favor dels ‘business angels’ o persones interessades en aportar capital per a l’inici d’una activitat o ‘capital llavor’, de manera que es puguin crear noves societats incorporant a el seu accionariat, dins dels tres anys des de la seva constitució, a aquests inversors que han de mantenir la seva participació entre tres i dotze anys.

Aquestes inversions permeten una deducció del 20% en la quota estatal de l’IRPF de la inversió realitzada en subscriure les accions o participacions de la societat, sent la base màxima de la deducció de 50.000 euros anuals, limitada a una participació, juntament amb el seu cònjuge i familiars fins al segon grau inclòs, mai superior al 40% del capital de l’entitat i els fons propis tampoc podran superar els 400.000 euros a l’inici del període de l’entitat en què l’inversor adquireixi les accions.

Així mateix, es fixa l’exempció total de la plusvàlua en sortir de la societat, sempre que es reinverteixi en una altra entitat de nova o recent creació. A dia d’avui, aquesta deducció és la tercera més potent de l’IRPF permetent deduir addicionalment 799 euros de mitjana a qui financi a una empresa recent, tot i que es precisa invertir altres 3.995 euros, el que la converteix en la deducció més rendible de mitjana en el IRPF, després dels plans de pensions i la deducció en habitatge habitual.

Aquest estalvi fiscal que estableix la Llei d’Emprenedors a nivell estatal per als Business Angels és complementari a l’estalvi fiscal establert per algunes comunitats, com Andalusia, Aragó, Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra o Biscaia.

http://www.economiadehoy.es/noticia/24528/economia/gestha-explica-como-aprovechar-la-recta-final-del-ano-para-ahorrar-unos-3.200–en-la-declaracion-del-proximo-ejercicio.html

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.