NOTA SOBRE NOTIFICACIONS TELEMATIQUES EN EL RETA

NOTA SOBRE NOTIFICACIONS TELEMATIQUES EN EL RETA

A partir del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions

L’Ordre Ministerial ESS/214/2018, d’1 de març que modifica l’Ordre ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema RED) en l’àmbit de la Seguretat Social, estableix l’obligatorietat dels treballadors per compte propi o autònoms per incorporar-se a aquest Sistema. No obstant això, per complir amb aquesta obligació el treballador pot optar per acollir-se a aquest Sistema i gestionar els seus tràmits a través d’un autoritzat RED o directament fer ús dels serveis electrònics disponibles a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). L’obligatorietat s’estén a la recepció de les notificacions, per la qual cosa para la seva consulta i signatura s’haurà d’accedir al servei corresponent en la SEDESS.

El treballador autònom disposarà d’un període transitori de sis mesos des de l’entrada en vigor de la norma perquè l’obligació de l’ús de mitjans electrònics sigui efectiva.

A qui afecta l’Ordre ESS/214/2018 d’1 de març de 2018?

Els col·lectius afectats pel que es disposa en l’Ordre Ministerial són:

 Els treballadors autònoms per compte propi o autònoma.

 Els treballadors del Sistema Especial de Treballadors Agraris (SETA).

 Els treballadors del grup I del Règim Especial de Treballadors del Mar.

Si sóc autònom quines obligacions tinc segons la OM ESS/214/2018 d’1 de març de 2018?

L’Ordre Ministerial estableix l’obligació de gestionar per via electrònica tots els tràmits relacionats amb l’afiliació, la cotització i la recaptació de quotes. Inclou la recepció, per compareixença en la SEDESS, de les notificacions i comunicacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Des de quin moment és efectiva l’obligació?

L’Ordre Ministerial fixa un període transitori d’adaptació de sis mesos des de la seva entrada en vigor. Per tant, l’obligació serà efectiva a partir del dia 1 d’octubre de 2018 per a tots els treballadors autònoms que en aquesta data es trobin en alta en els règims afectats.

No s’efectuarà notificació prèvia sobre l’obligació per correu postal.

On puc gestionar els meus tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social?

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) disposa de dos canals electrònics a través dels quals el treballador autònom podrà realitzar les seves gestions:

 El Sistema RED (Remissió Electrònica de Dades). A través d’aquest sistema, l’autoritzat RED actuarà en representació del treballador autònom. A la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS) es troben situats els serveis que permeten la gestió de l’assignació o desasignació del Número d’Afiliació (NAF) del treballador autònom a un autoritzat RED.

 La Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). El treballador autònom pot realitzar directament els seus tràmits amb la TGSS a través de diversos serveis electrònics disponibles en la SEDESS. Alguns serveis permeten també la presentació de sol·licituds per Registre Electrònic (RE).

Què necessito per poder accedir als serveis en la SEDESS?

Per accedir als serveis de la SEDESS, l’autònom ha de disposar d’un sistema d’autenticació que garanteixi la seva identitat.

Existeixen diferents sistemes d’autenticació admesos en la *SEDESS que permeten l’accés als serveis.

1. El Certificat electrònic admès per la Seguretat Social.

Tots els serveis dirigits als treballadors autònoms són accessibles amb aquest mitjà d’autenticació, inclòs el servei de consulta i signatura de Notificacions Telemàtiques. Permet a més la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic.

2. El DNI electrònic

Tots els serveis dirigits als treballadors autònoms són accessibles amb aquest mitjà d’autenticació, inclòs el servei de consulta i signatura de Notificacions Telemàtiques. Permet també la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic.

3. El Sistema Cl@ve

Els serveis dirigits als treballadors autònoms són accessibles amb aquest Sistema d’autenticació que disposa de dues modalitats d’ús: Cl@ve PIN i Cl@ve Permanent.

Aquest sistema permet l’accés al servei de consulta i signatura de Notificacions Telemàtiques mitjançant Cl@ve Permanent (Usuari + Contrasenya) reforçat amb claus d’un sol ús enviades per SMS per la Seguretat Social al telèfon mòbil del ciutadà. Aquest sistema permet a més, l’accés a la signatura en el núvol.

Puc obtenir un Certificat electrònic en les Oficines de la Seguretat Social?

La Seguretat Social ofereix al ciutadà la possibilitat de gestionar, prèvia sol·licitud del mateix a la pàgina de l’entitat: https://www.sede.fnmt.gob.es/, l’obtenció del certificat personal de la *FNMT, posant a la seva disposició una àmplia xarxa d’oficines on poder realitzar l’acreditació de la seva identitat, pas obligatori en el procés de la seva obtenció.

Quins serveis ofereix la TGSS als treballadors autònoms en la SEDESS?

Els treballadors autònoms compten amb un ampli catàleg de serveis en la SEDESS per a la gestió dels tràmits relacionats amb l’afiliació i la cotització a la Seguretat Social:

 Cursar l’Alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

 Cursar la Baixa en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

 Formular el canvi de base de cotització en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

 Modificar l’activitat en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

 Sol·licitar la modificació, per a l’any següent, de les dades d cobertura de les contingències per a la incapacitat temporal, accidents de treball i malaltia professional, cessament d’activitat i Mútua, en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

 Cursar la variació de dades en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

A més, des de la SEDESS el treballador autònom pot sol·licitar determinats informes i certificats:

 Duplicat de la resolució de l’alta o de la baixa en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms.

 Informe o consulta sobre les bases de cotització i les quotes ingressades en el Règim.

 Certificat d’estar al corrent en les obligacions amb la Seguretat Social.

 Informe d’estar al corrent en les obligacions amb la Seguretat Social.

La SEDESS disposa d’altres serveis que poden resultar d’interès per al col·lectiu de treballadors autònoms:

 Duplicat de document d’afiliació

 Informi de vida laboral.

 Informe de bases de cotització.

 Domiciliació en compte. (Domiciliació del pagament de quotes a la seguretat social)

 Canvi de domicili.

 Comunicació de telèfon i correu electrònic.

 Devolució d’ingressos de règims i sistemes especials.

 Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social.

 Consulta de deutes i obtenció de documents d’ingrés.

 Pagament amb targeta de deutes amb la Seguretat Social.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.