Devolució de l’IVA repercutit en les factures no cobrades

Gestoría DAG | Facturas no cobradas

Devolució de l’IVA repercutit en les factures no cobrades

Es pot recuperar l’IVA REPERCUTIT en les factures no cobrades, l’article 80.3 de la Llei de l’IVA modificada per l’art. 7 Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació, contempla la recuperació de l’IVA REPERCUTIT en factures no cobrades, en els següents casos:3

1.- Clients morosos amb deutes reclamats judicialment i incobrables. En aquest cas el cobrament del crèdit ha de ser reclamat juficialment.
2.-Clients morosos en situació de concurs.

S’han de complir a més les següents condicions:

Temps transcorregut: Hagi transcorregut un any des de la meritació de l’impost repercutit, si bé per a empreses amb volum d’operacions l’any anterior inferior a 6.010.121,04 euros, el temps transcorregut es redueix a sis mesos.

  1. Destinatari: Empresari o professional o base imposable major de 300 euros. El destinatari de l’operació actuï en condició d’empresari o professional i que la B.I. (IVA) excolsa sigui superior a 300 euros.
  2. Reclamació judicial o notarial: Com s’ha comentat abans es tracta de deutes reclamades judicialment. El cobrament del crèdit ha de ser reclamat judicialment. Serveis requeriment notarial. Pot ser procés monitori o acte de conciliació.
  3. Fins i tot pot ser aplicat als deutes d’ens públics, en el qual se substitueix la reclamació judicial per certificat de reconeixement de deute a aquest ens públic d’acord amb l’informe de l’interventor o tresorer d’aquell en què consti el reconeixement de l’obligació de càrrec del mateix i la seva quantía, sense necessitat de reclamació judicial ni procediment notarial.
  4. No es podrà modificar la base imposable quan, en general, el crèdit estigui especialment garantit. En aquests casos, no és procedent la recuperació de l?IVA quan el creditor tingui una assegurança de Crèdit (una assegurança de Crèdit i Caució) ja que l’art. 80 cinco no inclou en els supòsits en què no és procedent la modificació de la base imposable en la part assegurada. Però cal modificar la base imposable corresponent a la part del crèdit impagat no coberta per l’assegurança de crèdit.
  5. Registre en la comptabilitat, mitjançant la realització d’una factura rectificativa. Cal modificar la base imposable de l’IVA en termini de tres mesos (des de l’any o des dels sis mesos de la meritació de l’impost) Ara bé, en el cas que es reclami per un client que ha entrat en concurs, aquest termini es redueix a un mes des del dia en què es publica al BOE la seva acollida a la llei concursal. S’ha de realitzar per part de l’empresa una factura rectificativa de l’anterior, en què consti l’IVA Repercutit i no cobrat per al qual se sol.licita la recuperació. Aquesta factura no anul.la la venda, únicament té efectes sobre l’IVA REPERCUTIT i mai sobre la venda realitzada. En definitiva, aquesta factura assenyala que el client ya no deu l’IVA.
  6. Comunicació a l’Administració. L’emissió de la nova factura s’ha de comunicar a l’Administració Tributària en el termini d’un mes. És a dir, ha d’haver una declaració o comunicació prèvia a l’administració, en la qual s’ha d’acompanyar còpia de la factura rectificativa amb la data d’emissió de la factura original i la rectificativa, així com còpia de la reclamació judicial presentada o la notificació del concurs.
  7. A partir d’aquest moment, es recupera l’import a través de l’autoliquidació de l’impost en el termini en què calgui presentar-lo.

Resumint, per empreses el qual la xifra de negoci en l’any anterior hagués estat inferior a 6.010.121,04 euros, nou mesos (sis mesos, més tres i més un) pot recuperar l’IVA REPERCUTIT no cobrat.

No és procedent la modificació de la base imposable de l’IVA en els següents casos (art.80.cinc LIVA):

a) Crèdits que gaudeixin de garantia real,l en la part garantida.

b) Crèdits afiançats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o coberts per un contracte d’assegurança de crèdit o de caució, en la part afiançada o assegurada.

c) Crèdits entre persones o entitats vinculades definides en l’article 79, apartat cinc d’aquesta llei.

d) Crèdits deguts o afiançats per ents públics.

Finalment, comentar que en els casos en què el client entri en concurs (Llei Concursal), l’article 80. tres de la Llei de l’IVA i l’art. 21.1.5º del Reglament de l’IVA, estableixen un termini d’un mes des de la publicació de la interlocutòria de la declaració de concurs per modificar la base imposable i d’aquesta manera recuperar l’IVA.

Per tant, en aquells casos en què no es realitzi la factura rectificativa sis mesos després de la meritació, és a dir, hagi transcorregut el termini establert, i posteriorment el client entri en concurs, l’empresa té una altre oportunitat per recuperar l’IVA.

Begem un cas pràctic:

La societat A efectua una venda de mercaderies el 05/02/20×0 a la societat B per import de 50.000 euros més IVA al 21% a crèdit de dos mesos. La societat A va facturar l’any anterior 5.000.000 euros. El dia del venciment 5 d’abril de 20×0 el deutor no paga i la societat A, el 15 d’abril requereix notarialment al deutor. Sis mesos després el 15 de novembre es pot realitzar la factura rectificativa, es realitza i es registre la factura rectificativa, la qual juntament amb el requeriment notarial és presentada a l’Agencia Tributària.

Registrar comptablement les operacions efectuades
A)       Por la venda inicial:

60.500  (430) Clients a  (700) Vendade mercaderíes                     (477) H.P.IVA repercutit  50.000   10.500

B)       El 15 d’abril de 20×0 procedeix a reclassificar el crèdit com a dubtós cobrament i a comptabilitzar el deteriorament del mateix.

60.500 (436) Clients de dubtós cobrament a  (430) Clients      60.500
60.500 (694) Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials a (490) Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials 60.500

 

 

 

C)      El 15 de novembre de 20×0, per la modificació de la base imposable de l’IVA mitjançant la factura rectificativa:

10.500 (490) Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials a (799) Reversió de deteriorament de crèdits a curt plaç 10.500
10.500 (477) H.P. IVA repercutat a (436) Clients de dubtós cobrament       10.500

 

 

 

En el subapartat c) de l’apartat 4 de l’article 80 de la llei de l’Impost del valor afegit.

”C) Una vegada practicada la reducció de la base imposable, aquesta no es tornarà a modificar a l’alça, tot i que el subjecte passiu obtingués el cobrament total o parcial de la contraprestació, excepte quan el destinatari no actuï en la condició d’empresari o professional. En aquest cas, s’entendrà que l’Impost sobre el Valor Afegit està inclòs en les quantitats percebudes i en la mateixa proporció que la part de contraprestació percebuda.
De tal manera que, en el cas que com a conseqüència de requeriment notarial al deutor, es recuperés tot, o part de l’IVA retrocedit, la possible quantitat de l’IVA recuperat es considerarà un resultat excepcional.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.