NOTA SOBRE MODIFICACIONS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, CADASTRAL DE SEGURETAT SOCIAL I BLANQUEIG DE CAPITALS.

NOTA SOBRE MODIFICACIONS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, CADASTRAL DE SEGURETAT SOCIAL I BLANQUEIG DE CAPITALS.

Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

Les novetats més importants són les següents:

1r LÍMITS MODULS

Dins de les mesures adoptades en l’àmbit tributari i cadastral es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits quantitatius que delimiten en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació del mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

A semblança de l’esmentada mesura, es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, en l’Impost sobre el Valor Afegit.

El termini de renúncies al qual es refereixen els articles 33.1.a) del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i l’article 33.2, paràgraf segon, del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, així com la revocació d’aquestes, que han de fer efecte per a l’any 2020, serà d’un mes a partir de l’endemà a la data de publicació en el «Boletín Oficial del Estado» del present reial decret llei.

Les renúncies i revocacions presentades, per a l’any 2020, als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit o al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, durant el mes de desembre de 2019, s’entendran presentades en període hàbil.

No obstant això, els subjectes passius afectats pel que es disposa en el paràgraf anterior, podran modificar la seva opció en el termini previst en l’apartat 1 anterior.

2n IMPOST SOBRE EL PATRIMONI: Es prorroga per a 2020 la vigència de l’Impost sobre el Patrimoni. S’estableix la seva desaparició per a 2021 (excepte nova pròrroga).

3r MECENATGE:

Es procedeix a incloure la relació d’activitats prioritàries de mecenatge per a l’any 2020.

4t CADASTRE: El reial decret llei inclou l’aprovació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals d’immobles urbans per a 2020 en els termes de l’article 32.2 de la Llei del Cadastre Immobiliari.

6è MESURES EN SEGURETAT SOCIAL:

Se suspèn la revaloració de les pensions fins a la formació d’un nou govern.

En tant no s’oposi al que es disposa en aquest reial decret llei, en matèria de cotització a la Seguretat Social es mantindrà l’aplicació de l’Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2019.

Fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2020 en el marc del diàleg social, en els termes establerts en aquell, i d’acord amb el que es preveu en l’article 27 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, es prorroguen els efectes del Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019.

Es modifica l’apartat 5 de la disposició transitòria quarta del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, que queda redactat en els següents termes:

«5. Es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, d’actualització adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilació que es causin abans d’1 de gener de 2021, en els següents termes:

a)Les persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans d’1 d’abril de 2013, sempre que amb posterioritat a tal data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.

b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a 1 d’abril de 2013, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a 1 de gener de 2021.

Serà condició indispensable que els indicats acords col·lectius d’empresa es trobin degudament registrats en l’Institut Nacional de la Seguretat Social o en l’Institut Social de la Marina, si escau, en el termini que reglamentàriament es determini.

c) No obstant això, les persones a les quals es refereixen els apartats anteriors també podran optar per que s’apliqui, per al reconeixement del seu dret a pensió, la legislació que estigui vigent en la data del fet causant d’aquesta.»

El present reial decret llei va entrar en vigor el dia 29 de desembre 2019.

Modificació del NIF IVA aplicable a empreses holandeses a partir del 01/01/2020

S’ha rebut comunicació de la Comissió Europea sobre la modificació del NIF IVA (en holandès: *btw *identificatienummer / *btw-aneu) aplicable a contribuents residents a Holanda (empresaris privats) amb efectes 1 de gener de 2020.

Per tant, el NIF IVA actual per a aquest tipus d’empreses holandeses és vàlid fins al 31 de desembre de 2019.

A partir de l’1 de gener de 2020, les empreses de la UE hauran d’indicar el nou número d’identificació d’IVA dels seus clients holandesos en les seves factures, així com en la declaració recapitulativa que si escau hagin de presentar.

En les factures emeses en 2020 relatives a operacions realitzades amb clients holandesos en 2019, si figuren amb el NIF IVA anterior del seu client, no serà necessari enviar una nova factura.

El nou número d’identificació d’IVA pot ser verificat en l’apartat de validació del número d’IVA VIES de la Comissió Europea a partir de l’1 de gener de 2020.

Projecte d’Ordre de modificació de diverses declaracions informatives.

Pròximament es publicarà en el BOE el Projecte d’Ordre per la qual es modifiquen l’Ordre de 18 de novembre de 1999, per la qual s’aproven els models 123, en pessetes i en euros, de declaració-documento d’ingrés i els models 193, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari de l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques i sobre determinades rendes de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents, corresponent a establiments permanents, i els models 124, en pessetes i en euros, de declaració-documento d’ingrés i els models 194, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a compte dels citats impostos derivats de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol classe d’actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens, l’Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el model 198, de declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris, l’Orde EHA/3300/2008, de 7 de novembre, per la qual s’aprova el model 196, sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d’institucions financeres, l’Orde EHA/3377/2011, d’1 de desembre, per la qual s’aprova el model 193 de resum anual de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari, l’Ordre *HAP/2118/2015, de 9 d’octubre, per la qual s’aprova el model 280, « Declaració informativa anual de Plans d’Estalvi a llarg termini», l’Ordre *HAP/2250/2015, de 23 d’octubre, per la qual s’aprova el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d’atribució de rendes, i l’Ordre *HAP/1695/2016, de 25 d’octubre, per la qual s’aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua.

Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques o jurídiques que de manera empresarial o professional presten els serveis descrits en l’article 2.1.0) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

El present orde ministerial regula l’adopció de les mesures imprescindibles per a la posada en funcionament del Registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos com són, en el present cas, l’aprovació dels models a emplenar per les persones físiques o jurídiques que de manera empresarial o professional presten serveis descrits en l’article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, els quals són imprescindibles per a l’accés al Registre Mercantil corresponent de les respectives declaracions d’alta, baixa, modificació de circumstàncies o declaració anual en la matèria, sent els models aprovats, telemàtics, l’instrument més adequat per a garantir la consecució de tal objectiu registral.

Ordre HAC/1257/2019, de 17 de desembre, per la qual s’estableix la relació de municipis als quals resultaran d’aplicació els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2020.

S’aprova la relació de municipis que s’estableix en l’annex a la present Ordre, a l’efecte de l’aplicació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans per a l’any 2020, que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest exercici, de conformitat amb l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, l’article 30.1.d) del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers i l’article 45.3.c) del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter econòmic.

La present Ordre entrarà en vigor l’endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i farà efecte des de l’1 de gener de 2020.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar