PLA DE CONTROL TRIBUTARI PER A l’ANY 2020

PLA DE CONTROL TRIBUTARI PER A l’ANY 2020

S’ha publicat la Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020

Les principals actuacions previstes per a aquest any 2020 són les següents:

-Informació i assistència.

– Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i prevenció del frau.

– La recerca i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.

– El control del frau en fase recaptatòria.

– La col·laboració entre l’Agència Tributària i les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes.
I.Informació i assistència.

a) Creació de les denominades «Administracions d’assistència Digital Integral» (*ADIs), com a plataformes dirigides a prestar serveis d’informació i assistència per mitjans electrònics, mitjançant la utilització de canals de comunicació virtuals (Assistent Virtual en IVA – AVIVA, Assistent Censal, correu electrònic, anomenada sortint especialitzada…) que permetran adequar aquestes tasques al perfil i necessitats dels contribuents. Es realitzarà una prova pilot a partir del quart trimestre de 2020.

b) Després de la implantació i consolidació de l’Assistent Virtual del sistema de Subministrament Immediat d’Informació durant l’any 2018, cal assegurar el seu correcte funcionament mitjançant l’actualització dels seus continguts en el 2020.

c) Disseny i desenvolupament del denominat «Assistent censal», com a eina d’ajuda per a la formalització i presentació de la declaració censal, amb incorporació d’informació necessària per al correcte compliment de les obligacions tributàries que en el seu cas es podrien derivar, amb un primer bloc dirigit a persones físiques que actualment han de presentar el model 037, l’inici del qual està previst per al primer trimestre de 2020, i desenvolupament de la resta dels blocs dels models censals al llarg de l’any, oferint informació addicional sobre la situació tributària i obligacions que comporta l’exercici de les activitats econòmiques a realitzar.

d) Consolidació de l’aplicació mòbil «Agència Tributària» que ofereix serveis personalitzats als contribuents, com a canal de relació amb els mateixos per al coneixement i compliment de les seves obligacions fiscals.

e) Assistència en la campanya de Renda

f) Es potenciaran els avisos en el document de dades fiscals de l’IRPF de totes aquelles fonts de renda tant internes com internacionals que es tingui coneixement amb la finalitat d’impulsar el compliment voluntari.

g) Igualment es pretén consolidar les eines d’anàlisis i control de les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per a facilitar una tramitació i resolució més àgil. Sense perjudici que aquestes eines poden afectar diverses figures tributàries, destaca la introducció en l’impost de societats 2019 de la possibilitat de formular la sol·licitud utilitzant el model d’autoliquidació de l’Impost.

h) L’Agència Tributària pretén avançar en la posada a la disposició de les dades fiscals al contribuent, introduint-los com a novetat en l’Impost de societats, i el *PRE-303 en el cas d’IVA. En concret:

1) Es posaran a la disposició dels contribuents de l’Impost de societats dades fiscals per a facilitar el compliment voluntari. Aquesta informació no inclourà únicament dades que formen part de la mecànica d’autoliquidació de l’Impost de societats, com els pagaments fraccionats realitzats, les retencions suportades o els imports pendents d’aplicar procedents d’exercicis anteriors dels diversos conceptes previstos en la normativa de l’Impost, sinó que també inclourà informació amb possible transcendència a l’efecte del càlcul del resultat comptable, com els imports imputats corresponents a les retencions suportades o les sancions i recàrrecs generats per la *AEAT i notificats al contribuent en l’exercici 2019, així com una altra informació i avisos que puguin resultar rellevants per al correcte emplenament del model 200.

2) El *PRE-303 és un servei d’ajuda per a l’emplenament del model 303.

II. Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i prevenció del frau

a) Major control i seguiment de la societats mercantils i altres entitats jurídiques inactives.
b) Les actuacions de depuració del cens permetran que les accions de control sobre el compliment de la presentació d’autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària es dirigeixin sobre aquells contribuents actius que no hagin complert les seves obligacions tributàries.

c) Increment del control en matèria duanera.

III. Recerca i actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.

-En 2020, s’insistirà en l’ús de cartes informatives individuals, que aporten informació a partir d’una sèrie d’indicadors de risc que ofereixen dubtes als òrgans de control de l’Agència, comunicant fins i tot les dades que justifiquen aquests dubtes, juntament amb informació de quines altres accions estan previstes per a atallar els riscos esmentats.

-Per a 2020 l’Agència ha previst realitzar un Pla especial de comprovació en relació amb aquells contribuents que han consignat reiteradament en les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d’aplicar en l’Impost de societats. L’increment d’aquests saldos i el risc que això implica de minoració indeguda de tributació en exercicis futurs fa necessari verificar amb major intensitat la procedència d’aquests.

-2020 serà l’any en què coure impulso un nou sistema informàtic capaç de permetre interactuar als representants i assessors dels contribuents amb la Inspecció sense necessitat de desplaçar-se a la seu de l’òrgan inspector actuant. Les reeixides proves del sistema, que inclouen una connexió per vídeo, obren la porta a l’ús de les noves tecnologies com a via per a “acostar” als contribuents a l’oficina encarregada de la tramitació administrativa sense que hagin de desplaçar-se a la seu física d’aquesta.

-2020 redoblarà els seus esforços en la implantació de Llibres Registre estructurats de forma predefinida que permetin una gestió més senzilla de les obligacions tributàries, lluita contra l’ús de sistemes de processament de la informació empresarial que, instal·lats especialment en les caixes registradores, permetin l’ocultació de les vendes veritables d’una activitat, i atenció específica a l’activitat de les plataformes d’Internet dedicades a la venda de béns o serveis.

-En 2020 s’implementarà a la Unió Europea l’obligació de declaració de mecanismes de planificació agressiva i altres tècniques d’ocultació de la titularitat de rendes i actius, derivada de la transposició a la nostra normativa interna de la Directiva 2011/16/UE del Consell, de 15 de febrer de 2011, relativa a la cooperació administrativa en matèria de la fiscalitat, i per la qual es deroga la Directiva 77/799/CEE, coneguda com *DAC 6. Així, qualsevol intermediari, consultor o assessor estarà obligat per ella. Aquesta nova font d’informació contribuirà a una major transparència, facilitant tant la prevenció com la correcció de comportaments evasors o elusius.

-S’intensificarà el control sobre els grups de societats,

-L’Agència Tributària potenciarà les actuacions d’anàlisis d’informació i recerca mitjançant diferents línies d’acció encaminades, en última instància, a l’objectiu comú de la detecció de béns, drets ocults i rendes no declarades a fi de regularitzar la situació tributària dels contribuents culpables en actuacions qualificades com a defraudatòries

Per tot això, l’Agència Tributària mantindrà, al llarg de 2020, l’execució d’una estratègia coordinada, successiva i intensa de lluita contra l’ocultació d’ingressos, reiterant les següents línies prioritàries de comprovació:

a) Presència de l’Administració en aquells sectors i models de negoci en els quals els nivells d’economia submergida puguin generar una especial percepció social.
b) Personació en les seus on es realitza, de manera efectiva, l’activitat econòmica per a intentar acabar amb totes aquelles irregularitats de caràcter merament formal, com sens dubte amb aquells supòsits més greus relacionats amb la falta d’ingressos declarats i, en general, qualsevol altre incompliment susceptible de regularització.

c) Continuació de la lluita contra l’ús de sistemes de processament de la informació empresarial que, instal·lats especialment en les caixes registradores, permetin l’omissió, interpolació o alteració d’operacions ocultant les vendes veritables d’una activitat.

d) Executar, a l’entorn d’aquelles activitats econòmiques en les quals es detecti una presència intensiva de consumidors finals, les actuacions de control que resultin precises per a evitar que es produeixi una falta de repercussió efectiva en l’última fase de la cadena de l’IVA.

e) L’existència de societats mancades d’una estructura productiva real continua sent una manera de facilitar l’ocultació de rendes efectivament obtingudes per persones físiques. Per això es programaran actuacions dirigides a evitar l’ús abusiu de la personalitat jurídica amb la principal finalitat de canalitzar rendes o realitzar despeses personals de persones físiques, de manera que es redueixin improcedentment els tipus impositius aplicables.

f) Els contribuents que hagin estat objecte de regularitzacions tributàries hauran de modificar els imports declarats i, de no ser així, ha de perseverar-se per part de l’Administració en les tasques de control fins a consolidar el canvi en el comportament del contribuent.

g) Anàlisi de supòsits de societats vinculades amb una persona o grup familiar amb la finalitat d’avaluar de manera conjunta les operacions econòmiques desenvolupades i els efectes que, entre elles, es puguin derivar en una minoració en les rendes o bases declarades.

h) Anàlisis globals del conjunt patrimonial, tant personal com de l’entorn familiar, d’aquells contribuents el perfil de risc dels quals es pugui associar a supòsits de divisió artificial de l’activitat que busquen minorar indegudament el seu nivell de tributació directa.

i) Atenció específica a l’activitat de les plataformes de venda per internet de béns o serveis. Aquesta atenció inclourà els aspectes tècnics i jurídics conduents a l’aplicació de la normativa europea en la matèria, que experimentarà importants modificacions en els pròxims anys, però també els que es refereixen a l’accés a la informació creuada disponible en aquestes, que permeti assegurar el compliment tributari dels quals utilitzen aquestes plataformes i del propi titular.

-Els òrgans de control de l’Agència Tributària desenvoluparan actuacions tendents a comprovar la correcta aplicació del règim de recàrrec d’equivalència de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Aquestes actuacions afectaran d’una banda els proveïdors d’aquests comerciants minoristes per a verificar que han repercutit el recàrrec i, en cas contrari, exigir-los l’ingrés dels recàrrecs no repercutits. I, d’altra banda, es realitzaran actuacions directament sobre els propis comerciants minoristes per a verificar que figuren correctament censats en el règim de recàrrec d’equivalència, i que comuniquen la seva condició de comerciant minorista a l’efecte de la inclusió en les factures emeses pels seus proveïdors del recàrrec corresponent.

-La Inspecció incidirà, mitjançant el desenvolupament d’un Pla especial, en expedients en els quals existeixin bases imposables negatives, per a verificar l’existència del saldo, la seva exactitud, l’origen del mateix i, en la mesura permesa per l’article 26.5 de la Llei de l’Impost de societats, comprovar aquestes bases imposables negatives declarades ja aplicades o que estiguin pendents de compensació.

-Intensificació del control sobre societats amb un import net de la xifra de negoci reduït, combinant actuacions inspectores amb comprovacions limitades.

-Es treballarà en la implantació de Llibres Registre estructurats de forma predefinida que, almenys per a les persones físiques i microempreses, permetran una gestió més senzilla de les obligacions tributàries, tant formals com materials, alhora que simplifiquen la gestió de la informació en l’Agència Tributària. Aquest tipus de llibres contribuirà a completar la informació creuada obtinguda a través del Sistema de Subministrament Immediat d’Informació, que tradicionalment ha estat la columna vertebral del control tributari del món empresarial.

-Altres actuacions de control sobre el compliment de la normativa interna. Es duran a terme les següents actuacions.

a) Potenciació i millora del control dels contribuents no declarants de:

– Impost sobre la Renda de les Persones Físiques anticipant el control gràcies a les fonts d’informació interna i internacional.

– Impost de societats. Aquesta millora en l’actuació de control es troba vinculada a la depuració de l’índex d’entitats esmentat en l’apartat relatiu al cens.

– IVA: les actuacions de control s’acompanyaran d’actuacions prèvies de depuració censal per a incrementar la qualitat d’aquestes.

b) Disseny i desenvolupament d’una eina de control de retencions en seu del retenidor ampliant les contingències objecte de comprovació mitjançant l’eina de gestió de riscos, la qual cosa permetrà un enfocament integral del control d’IRPF, partint de la font de renda.

c) Respecte del control en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques es duran a terme, a més dels controls basats en fonts d’informació interna, nous controls basats en informació internacional (*DAC), control de rendes immobiliàries basades en noves fonts d’informació (model 179) i control de guanys patrimonials basats en informació notarial i registral.

d) Actuacions de col·laboració amb la Inspecció de treball i la Seguretat Social en el marc de Plans de control comuns i coordinats per a la lluita contra el frau fiscal i duaner, d’una banda, i per a la lluita contra el frau en la cotització i reducció de les quotes de la Seguretat Social per un altre.

Per a això s’estableixen, com a elements nuclears de la col·laboració a desenvolupar entre tots dos organismes, la definició d’àrees comunes de risc i plans d’actuació amb especial èmfasi sobre l’economia submergida; l’establiment de procediments d’actuació coordinada i l’agilitació de l’accés a la informació necessària per a la gestió i inspecció tributària i de la Seguretat Social.

La col·laboració prevista pot estendre’s a la identificació dels perfils d’empreses que defrauden, al reconeixement de conductes fraudulentes i al disseny de plans de control amb elements comuns i coordinació funcional de la seva execució.

Especialment durant l’any 2020 s’atendrà les implicacions fiscals en IVA i IRPF de les relacions jurídiques pretesament mercantils entre empresa i treballador quan la qualificació adequada per a tals relacions sigui la de relacions laborals.

e) Intensificació de les actuacions de control tendents a comprovar l’adequat compliment dels requisits específics previstos per a la correcta aplicació del règim fiscal especial de les entitats sense finalitats lucratives, quan la seva activitat sigui econòmica (tant referent a l’IVA dels béns i serveis lliurats amb contraprestació com a l’Impost de societats dels beneficis de les operacions d’aquesta naturalesa), en particular, es prestarà especial atenció a la recerca de béns que apareixen ocults quant a la seva titularitat real dins de la informació relacionada amb les activitats pròpies de les fundacions.

En aquest marc, es prestarà especial atenció a la informació que pugui ser remesa per les entitats públiques que exerceixin funcions de patronatge sobre les citades entitats.

f) En 2020 s’intensificarà el control de les rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents que actuen en territori espanyol. Espanya és lloc de celebració de competicions esportives internacionals i d’organització d’esdeveniments artístics de diversa naturalesa. En aquestes activitats participen, ja sigui de manera col·lectiva o individual, professionals no residents que poden obtenir importants rendes vinculades a la seva participació, que en molts casos han de quedar subjectes a tributació per l’Impost sobre la Renda de No Residents

-També s’investiguessin les operacions realitzades amb *criptomonedas i les trames d’IVA, i es mantindran els controls sobre els impostos especials i els drets aranzelaris.

IV. Control del frau en fase recaptatòria

-Millores en l’avaluació del risc recaptatori

-Persecució del delicte contra la Hisenda Pública i contraban

-Adopció de derivacions de responsabilitat:

-Adopció de mesures cautelars:

-Presència dels funcionaris de Recaptació:

-Seguiment d’insolvències aparents

V. Col·laboració entre l’Agència Tributària i les Administracions Tributàries de les Comunitats Autònomes

Continuaran els intercanvis d’informació sobre les dades censals més rellevants dels obligats tributaris a través del Cens Únic Compartit, base de dades consolidada d’informació censal obtinguda per les Administracions Tributàries autonòmiques i estatal.

En 2020, continuarà el subministrament per les Comunitats Autònomes a l’Agència Tributària de la informació de les famílies nombroses i dels graus de discapacitat. Aquesta informació resulta necessària per a la tramitació dels pagaments anticipats de les deduccions per famílies nombroses i graus de discapacitat previstes en l’article 81 bis de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar