Mesures per a l’adaptació de el dret espanyol a determinada normativa europea en matèria fiscal

Mesures per a l’adaptació de el dret espanyol a determinada normativa europea en matèria fiscal

Principals mesures tributàries en matèria d’IVA recollides en el Reial decret llei 3/2020 de 4 de febrer de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


L’article 214 de l’RD-Llei 3/2020 introdueix les següents modificacions en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA):

A) COMERÇ INTRACOMUNITARI – “QUICK FIXES””

Amb l’objecte d’incorporar al nostre ordenament intern la Directiva (UE) 2018/1910 de Consell, de 4 de desembre de 2018, s’estableixen les següents modificacions:

 • Venda d’existències de reserva o vendes en consigna (art. 9.3º, 9 bis, 15, 75.Uno.8º LIVA)A partir d’l’1 de març de 2020, es simplifica l’aplicació de l’exempció en les transferències de “existències de reserva” (call-off estoc) dels anomenats “acords de venda de béns en consigna”.

  Es tracta d’acords celebrats entre empresaris o professionals per a la venda transfronterera de mercaderies, en què un empresari (proveïdor) envia béns des d’un Estat membre a un altre, dins de la Unió Europea, perquè quedin emmagatzemats a l’Estat membre de destinació a disposició d’un altre empresari o professional (client), que pot adquirir-los en un moment posterior a la seva arribada.

  Actualment, aquesta operació dóna lloc a una transferència de béns o operació assimilada a un lliurament intracomunitaria de béns a l’Estat membre de partida ia una operació assimilada a una adquisició intracomunitària de béns a l’Estat membre d’arribada, efectuades en tots dos casos pel proveïdor . Posteriorment, quan el client adquireix el bé, el proveïdor realitzarà un lliurament interior a l’Estat membre d’arribada en la qual serà d’aplicació la regla d’inversió de subjecte passiu i correspon tal condició al seu client. S’exigeix ​​que el proveïdor es trobi identificat a l’efecte de l’IVA a l’Estat membre de destinació de la mercaderia.

  Amb l’objectiu de simplificar aquestes operacions i reduir les càrregues administratives dels empresaris, la nova regulació estableix que els lliuraments de béns efectuades en el marc d’un acord de vendes de béns en consigna donaran lloc a una única operació: un lliurament intracomunitaria de béns exempta a l’Estat membre de partida efectuada pel proveïdor, ia una adquisició intracomunitària a l’Estat membre d’arribada duta a terme pel client quan retiri les mercaderies de magatzem. En concret, la meritació de l’operació es produirà el 15 del mes següent a aquell en què els béns es posen a disposició de l’adquirent, o en la data en què s’expedeixi la corresponent factura de ser anterior.

  En tot cas, els empresaris o professionals podran optar per no acollir-se a la simplificació incomplint les condicions previstes per a la seva aplicació, que són les següents:

  • El venedor no tingui la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent a l’Estat membre d’arribada.
  • L’empresari que va adquirir els béns tingui un número d’identificació fiscal (N-VAT) a l’Estat membre d’arribada.
  • El venedor conegui en el moment de l’inici de l’transport el número d’identificació fiscal (N-VAT), nom i cognoms, raó o denominació social completa de l’adquirent.
  • Els béns es transporten a l’Estat membre fixat en l’acord de vendes a consigna.
  • El venedor hagi inclòs l’enviament dels béns en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i en el model 349.
  • En el termini de 12 mesos des de l’arribada dels béns a l’Estat membre de destinació s’ha d’haver produït alguna de les següents situacions:
   1. Els béns són adquirits per l’empresari indicat en l’acord de vendes a consigna.
   2. Els béns són adquirits per un empresari que substitueix el destinatari inicial quan disposi d’un número d’identificació fiscal (N-VAT) a l’Estat membre d’arribada i el venedor inclogui la substitució en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i en el model 349.
   3. Els béns siguin retornats a el territori d’aplicació de l’IVA espanyol sense que s’hagi transmès el poder de disposició i el venedor inclogui tal devolució en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

  S’entén que s’ha produït una transferència de béns (art. 9.3º LIVA) quan dins de l’termini de dotze mesos s’ incompleixin qualsevol de les condicions assenyalades anteriorment, en particular:

  • Quan els béns no hagin estat adquirits per l’empresari o professional a què anaven destinats inicialment els mateixos.
  • Quan els béns fossin expedits o transportats a una destinació diferent de l’Estat membre fixat en l’acord de vendes de béns en consigna.
  • En el supòsit de destrucció, pèrdua o robatori dels béns.
 • Operacions en cadena. (art. 68.Dos.1º LIVA)A partir d’l’1 de març de 2020, la LIVA incorpora l’harmonització de la tributació de les “operacions en cadena”.

  Aquest tipus d’operacions s’efectuen quan uns mateixos béns, que van a ser enviats o transportats amb destinació a un altre Estat membre directament des del primer proveïdor a l’adquirent final de la cadena, són objecte de lliuraments successius entre diferents empresaris o professionals. Així els béns seran lliurats a l’almenys a un primer intermediari que, al seu torn, els lliurarà a altres intermediaris o a el client final de la cadena, existint un únic transport intracomunitari.

  Per tal d’evitar diferents interpretacions entre els estats membres, impedir la doble imposició o l’absència d’imposició i reforçar la seguretat jurídica dels operadors, el transport s’entendrà vinculat:

  • Al lliurament de béns efectuada pel proveïdor a favor de l’intermediari, que constituirà un lliurament intracomunitaria de béns exempta. Per a això, l’intermediari haurà comunicat un número d’identificació fiscal facilitat per un Estat membre diferent d’Espanya.
  • Al lliurament efectuada per l’intermediari quan hagi comunicat al seu proveïdor un NIF-IVA subministrat pel Regne d’Espanya. El lliurament de proveïdor a l’intermediari constituirà un lliurament interior subjecta i no exempta de l’IVA i lliurament efectuat per l’intermediari al seu client serà una entrega intracomunitària exempta.
 • Exenciones en els lliuraments intracomunitàries de béns. (art. 25.Uno y Cuatro, 84.Uno.2º.c’, 164.Uno.5º LIVA)Amb efectes des de l’1 de març de 2020, es modifiquen els requisits exigits per a l’aplicació de l’exempció a les entregues intracomunitàries de béns per tal de reforçar la lluita contra el frau en aquest tipus d’operacions.

  A aquest efecte, per a l’aplicació de l’exempció, al costat de el requisit de el transport dels béns a un altre Estat membre, com a condició material i no formal, caldrà que:

  • L’adquirent hagi comunicat a l’proveïdor un número d’identificació a efectes d’IVA (N-VAT) atribuït per un Estat membre diferent del Regne d’Espanya.
  • El proveïdor hagi inclòs l’operació en la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349).

B) ÀMBIT D’APLICACIÓ TERRITORIAL DE L’IVA (art. 3.Dos.1º, a) ib) LIVA)

A partir d’el 6 de febrer de 2020, sobre la base de la Directiva (UE) 2019/475 de el Consell, de 18 de febrer de 2019, el municipi italià Campione d’Itàlia i les aigües italianes de l’Llac de Lugano passen a formar part de l’ territori duaner de la Unió i de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2008/118 / CE de el Consell, a l’efecte dels impostos especials, però queden fora de l’àmbit d’aplicació territorial de l’IVA.


MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


L’article 216 de l’RD-Llei 3/2020 introdueix les següents modificacions en el Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit (RIVA), amb l’objecte d’adaptar el nostre ordenament intern a la Directiva (UE) 2018/1910 de Consell, de 4 de desembre de 2018 i a l’Reglament d’Execució (UE) 2018/1912 de Consell, de 4 de desembre de 2018:

 • Venda d’existències de reserva o vendes en consigna: Llibre registre i model 349 (art. 66.1.3º, 66.2 Y 3, 79, 80.1.4º, 80.2, 80.3, DT única RIVA)
  El Reglament d’Execució (UE) 2018/1912 determina la informació que s’ha d’incloure en els Llibres registres d’ ‘existències de reserva’ (call-off estoc), requisit substantiu per a la consideració de la transferència de béns a un altre Estat membre i posterior lliurament interior com una sola operació intracomunitària. D’altra banda, la Directiva IVA estableix l’obligació que el venedor que expedeixi béns a un altre Estat membre en el marc d’un acord de vendes de béns en consigna present la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

  En conseqüència, amb efectes des de l’1 de març de 2020, es modifica el RIVA per:

  1er Incloure dins dels obligats a presentar la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349) a aquells empresaris o professionals que enviem béns amb destinació a un altre Estat membre en el marc d’acords de venda en consigna, que hauran d’indicar:

  • El número d’identificació a efectes de l’IVA de l’empresari o professional a què van destinats els béns, així com l’import inicial estimat de el valor dels mateixos, en el període de declaració relatiu a la data de l’expedició.
  • El número d’identificació a efectes de l’IVA de l’empresari o professional que substitueix el destinatari inicial dels béns, en cas de produir-se tal substitució, en el període de declaració en què s’hagi anotat en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

  2on Regular com registrar aquestes operacions dins de el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

  1. El venedor haurà de fer constar les següents dades:
   • L’Estat membre a partir de el qual els béns han estat transportats i la data d’expedició.
   • El número d’identificació a efectes de l’IVA de l’empresari o professional a què van destinats els béns, assignat per l’Estat membre a què es transporten.
   • L’Estat membre a què es transporten els béns, el número d’identificació a efectes de l’IVA de l’dipositari dels béns en cas de ser diferent a l’destinatari, la direcció de l’magatzem i la data d’arribada a la mateixa.
   • El valor, la descripció i la quantitat dels béns que han arribat a l’magatzem.
   • El número d’identificació a efectes de l’IVA de l’empresari que substitueix el destinatari inicial dels béns.
   • Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns lliurats, data de lliurament i número d’identificació a efectes de l’IVA de l’empresari adquirent.
   • Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns el moviment doni lloc a una transferència per incompliment dels requisits de les vendes en consigna, data en què es van produir les circumstàncies i motiu.
   • Descripció, quantitat i valor dels béns que, si s’escau, hagin estat retornats i data de devolució.
  2. L’empresari a què vagin destinats els béns o el seu substitut haurà de fer constar les següents dades:
   • El número d’identificació a efectes de l’IVA de l’venedor.
   • La descripció i quantitat dels béns enviats per ser posats a la seva disposició.
   • Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns adquirits i data en què es realitza l’adquisició intracomunitària.

   En cas de encarregar-se de la modificació dels béns, haurà a més de registrar:

   • La data d’arribada a l’magatzem dels béns.
   • Descripció i quantitat dels béns que són retirats de l’magatzem pel venedor i deixen d’estar a la seva disposició, així com la data en què es retiren.
   • Descripció i quantitat dels béns destruïts o desapareguts de l’magatzem i la data en què es produeix o descobreix aquesta circumstància.

   Per a aquells empresaris que apliquin el Subministrament Immediat d’Informació (SII), l’obligació de registrar les vendes en consigna en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries a través de la seu electrònica de l’AEAT es retarda a l’1 de gener de 2021.

 • Exempcions en les entregues intracomunitàries de béns: model 349.  (art. 81.4 y 81.5 RIVA)La Directiva (UE) 2018/1910 disposa que la declaració del lliurament intracomunitaria en la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349) es converteix en un requisit substantiu per a l’aplicació de l’exempció.

  En aquest sentit, perquè el compliment d’aquest requisit s’aproximi en el temps a la data d’operació, i tenint en compte el seu escàs ús per part de les empreses, se suprimeix la possibilitat de presentació anual amb efectes des de l’1 de març de 2020.

 • Prova del transport intracomunitari. (art. 13.2, 13.3, 13.4.1º RIVA)A partir d’l’1 de gener de 2020, el Reglament d’Execució (UE) 2018/1912 en el seu article 45 bis estableix un sistema harmonitzat de presumpcions, sense perjudici que admetin prova en contra, que té per objectiu simplificar la prova dels requisits per a l’aplicació de l’exempció en els lliuraments intracomunitaris.

  Per tant, el transport dels béns a l’Estat membre de destinació es justificarà per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en particular, queda acreditat mitjançant els següents elements de prova:

  1. Quan el venedor indica que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en nom seu i:

  1. Es troba en possessió de al menys dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):
   • Carta o document CMR signats
   • Coneixement d’embarcament
   • Factura de noli aeri
   • Factura del transportista dels béns
  2. Es troba en possessió d’un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):
   • Pòlissa d’assegurança relativa a l’transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament de la mateixa.
   • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destinació.
   • Rebut estès per un dipositari a l’Estat membre de destinació que confirmi l’emmagatzematge dels béns en aquest Estat membre.

  2. Quan el venedor està en possessió d’una declaració escrita de l’adquirent que certifiqui que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en nom seu, esmentant l’Estat membre de destinació de les mercaderies i:

  1. Es troba en possessió de al menys dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):
   • Carta o document CMR signats
   • Coneixement d’embarcament
   • Factura de noli aeri
   • Factura del transportista dels béns
   • Es troba en possessió d’un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):
    • Pòlissa d’assegurança relativa a l’transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament de la mateixa.
    • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destinació.
    • Rebut estès per un dipositari a l’Estat membre de destinació que confirmi l’emmagatzematge dels béns en aquest Estat membre.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar