Instruccions provisionals per a sol·licitar ajornaments d’acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms prevista en el Reial decret llei 7/2020 de 12 de març.

Instruccions provisionals per a sol·licitar ajornaments d’acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms prevista en el Reial decret llei 7/2020 de 12 de març.

El Reial decret llei 7/2020 de 12 de març contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d’ajornaments per a pimes i autònoms.

Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut de Reial decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d’ajornaments incloses en el mateix, han de procedir d’acord amb les següents instruccions:

1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l’opció de “reconeixement de deute”.

2. Accedir a el tràmit “Presentar sol·licitud”, dins l’apartat d’ajornaments de la seu electrònica de l’AEAT, en el següent link:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml

3. Omplir els camps de la sol·licitud.

Per acollir-se a aquesta modalitat d’ajornament és MOLT IMPORTANT que marqui la casella “Sol·licitud acollida a el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19.”

Al marcar aquesta casella, en l’apartat de la Proposta de pagament apareixerà el següent missatge: “Sol·licitud acollida a el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID- 19. ”

En els camps referits a identificació de l’obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no hi ha cap peculiaritat.

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el Reial Decret Llei de prestar especial atenció als següents camps:

• “Tipus d’garanties ofertes “: marcar l’opció” Exempció”.
• “Proposta de terminis; nº de terminis “: incorporar el nombre “1”.
• “Periodicitat “: marcar l’opció” No procedeix”.
•“Data primer termini”: s’ha d’incorporar la data corresponent a explicar un
període de sis mesos des de la data de fi de termini ordinari de presentació de la
autoliquidació (per exemple, l’autoliquidació mensual d’IVA MOD 303 del mes
de febrer venç el 30 de març, de manera que la data a incloure seria 2020.09.30).
• MOLT IMPORTANT: Addicionalment, en el camp “Motiu de la sol·licitud” s’ha de
incloure l’expressió “Ajornament RDL”.

2. Presentar la sol·licitud, pressionant la icona “Signar i enviar”.

Li apareixerà un missatge

La seva sol·licitud d’ajornament ha estat donada d’alta correctament en el sistema el dia X
a les X hores, havent seleccionat l’opció de “Sol·licitud acollida a l’Real Decreto
7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’
impacte econòmic de l’COVID-19”.

A aquests efectes, ha de tenir en compte:

Si la seva sol·licitud compleix els requisits que estableix el Reial decret llei 7/2020, de 12
de març:

a. No serà objecte d’inadmissió.
b. El termini de pagament serà de 6 mesos.
c. No es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

– Si no compleix els requisits que preveu el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març,
seva sol·licitud d’ajornament podrà ser objecte, segons correspongui, d’inadmissió,
denegació o concessió, en els termes i condicions propis de la tramitació
ordinària dels ajornaments de pagament, prèvia a l’entrada en vigor de Reial Decret
Llei.

A continuació es reprodueix un exemple en cas d’acollir-l’ajornament
estableix el Reial decret llei.

EXEMPLE

Una autoliquidació a ingressar amb una quota de 25.000 euros. Amb el RD-llei 7/2020,
es concedeix ajornament a 6 mesos, dels quals no es meriten interessos dels tres
primers.

Amb RD-llei 7/2020: L’import a ingressar serà de 25.000 euros si ingressa dins dels
tres primers mesos.

Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.233,09 euros si ingressa als tres
mesos.

Amb RD-llei 7/2020: Si ingressa als quatre mesos, l’import serà de 25.078,13 euros.

Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.312,50 euros si ingressa als quatre
mesos.

Amb RD-llei 7/2020: Si ingressa als cinc mesos, l’import serà de 25.156,25 euros.

Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.391,91 euros si ingressa als cinc
mesos.

Amb RD-llei 7/2020: Si ingressa a l’venciment de l’ajornament (sis mesos), l’import
serà de 25.234,38 euros.

Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.468,75 euros si ingressa als sis
mesos.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.