Totes i cadascuna de les professions que el Govern considera serveis essencials i seguiran treballant

Totes i cadascuna de les professions que el Govern considera serveis essencials i seguiran treballant

• Periodistes, gestors administratius, graduats socials i advocats

• Empleades de la llar i cuidadors de treballadors de serveis essencials

• Els teletreballadors podran seguir treballant, llevat de pacte amb l’empresa

 

l Govern considera empreses que realitzen serveis essencials i seguiran prestant els seus serveis i no podran acollir-se a l’permís retribuït recuperable, segons consta en l’esborrany que a hores d’ara debat el Consell de Ministres, pendent dels canvis que allí es decideixin, les següents professions:

a) A les persones treballadores de les empreses dedicades a les activitats que hagin de continuar realitzant-se a l’empara dels articles 10.1, 10.4, 16 i 18, de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i de la normativa aprovada per l’Autoritat competent i les autoritats competents delegades.

b) A les persones treballadores de les empreses que participen en la cadena de proveïment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns de primera necessitat, incloent entre altres aliments, begudes, productes higiènics, sanitaris i farmacèutics, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins als establiments.

c) A les persones treballadores de les empreses que hagin assegurar el manteniment dels mitjans de transport que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma.

d) A les Forces Armades, les forces i cossos de seguretat i les persones treballadores de les empreses de seguretat privada.

e) A les persones treballadores dels centres sanitaris i centres d’atenció a gent gran, en situació de dependència i discapacitats als quals es refereix l’article 1 de el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, així com les persones que treballin en centres de recerca en els que s’estiguin desenvolupant projectes relacionats amb el COVID19.

f) A les persones empleades de la llar i persones cuidadores les ocupadores o ocupadors treballen en serveis essencials.

g) A les persones treballadores que prestin serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

h) A les persones treballadores d’empreses de serveis financers i d’assegurances.

i) A les persones treballadores de la indústria electrointensiva i siderúrgica.

j) A les persones treballadores d’empreses dedicades a la fabricació de bateries de plom així com qualsevol altre material necessaris per a l’atenció sanitària.

k) A les persones que treballen en activitats de les plantes amb cicle de producció continu o la interrupció dóna lloc a danys greus en la mateixa instal·lació o a perill d’accidents.

l) A les persones que treballen en la indústria aeroespacial i de defensa, així com altres activitats d’importància estratègica per a l’economia nacional.

m) A les persones treballadores de les empreses de telecomunicacions i de serveis informàtics essencials.

n) A les persones treballadores d’empreses serveis essencials relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

ny) A les persones treballadores que prestin serveis en activitats essencials per a la gestió de les prestacions públiques, subsidis i ajudes legal i reglamentàriament establertes.

o) A les persones treballadores que prestin serveis en gestories administratives i de graduats socials, assessories, despatxos professionals, serveis aliens i propis de prevenció de riscos i, en general, aquelles dedicades a l’activitat d’assessorament legal, empresarial i sociolaboral.

p) A les persones treballadores dels serveis essencials de Justícia

q) A les persones treballadores que prestin serveis de neteja i manteniment en les empreses relacionades en els apartats anteriors.

r) A les persones treballadores que ja es trobin prestant serveis a distància, llevat de pacte en contra entre l’ocupador i la representació legal de les persones treballadores a través de la negociació col·lectiva o, en absència d’aquesta representació, les mateixes persones treballadores.

s) A les persones treballadores que es trobin en situació d’incapacitat temporal en els dies indicats en l’apartat 1, així com aquelles altres el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes, entre elles, les que preveuen els apartats d) ie) de l’article 45.1 die Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

t) També tindran consideració de servei essencial l’activitat sindical i patronal per donar servei a empreses i persones treballadores.

El permís regulat en el Reial decret llei que debat ara el Govern ha estat consultat amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives del nostre país, que són conscients, com el Govern, de la necessitat d’afrontar la situació d’excepcionalitat que vivim i de protegir a tota la població amb qualsevol instrument que atorgui la funcionalitat necessària per a això.

Cobrament de salaris i complements

Estableix també el Reial Decretp-Llei que el permís comportarà que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes obert a l’efecte entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una durada màxima de 7 dies.

En el cas que no hi hagi representació legal de les persones treballadores, la comissió representativa d’aquestes per a la negociació el període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius de el sector a què pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació.

La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents. En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, elegits d’acord amb el que recull l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors.

En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió representativa ha d’estar constituïda en l’improrrogable termini de cinc dies.

Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vista a la consecució d’un acord. Aquest acord requereix la conformitat de la majoria de les persones que integren la representació legal de les persones treballadores o, si escau, de la majoria dels membres de la comissió representativa sempre que, en ambdós casos, representin la majoria de les persones que s’hagin vist afectades per aquest permís extraordinari.

Les parts podran acordar en qualsevol moment la substitució de el període de consultes pels procediments de mediació o arbitratge que preveuen els acords interprofessionals d’àmbit estatal o autonòmic a què fa referència en article 83 de Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

L’acord que s’arribi pot regular la recuperació de totes o de part de les hores de treball durant el permís regulat en aquest article, el preavís mínim amb què la persona treballadora ha de conèixer el dia i l’hora de la prestació de treball resultant, així com el període de referència per a la recuperació de el temps de treball no desenvolupat.

De no aconseguir acord durant aquest període de consultes, l’empresa notificarà a les persones treballadores i a la comissió representativa, en el termini de set dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant l’aplicació del present permís.

En qualsevol cas, la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i el conveni col·lectiu, l’establiment d’un termini de preavís inferior al recollit en l’article 34.1 de l’Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació, i hauran de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment.

Nombre mínim de plantilla

Les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable.

El ministre de Sanitat, com a autoritat delegada, podrà modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries, les activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable que regula aquest article, així com els seus efectes.

Així mateix, s’habilita al secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública per fer extensiu, si és el cas, aquest permís retribuït recuperable a les persones funcionàries i empleades públiques subjectes a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i altres normes anàlogues.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.