No aplicació del permís retribuït recuperable als autònoms

No aplicació del permís retribuït recuperable als autònoms

S’ha publicat l’Ordre SND / 307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març que estableix, en el seu apartat segon que no resulta d’ aplicació a les persones treballadores per compte propi o autònoms.

L’article 1.1 de l’RD Llei 10/2020 estableix que és d’aplicació a totes les persones treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i l’activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Per tant, les persones treballadores per compte propi queden fora del seu àmbit d’aplicació, ja que no podria fer-se efectiva ni la contraprestació econòmica ni la recuperació d’hores que estableixen els articles 2 i 3 d’aquesta mateixa norma.

Així, els autònoms que desenvolupen activitats que no s’hagin vist suspeses per les mesures de contenció que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i la resta de normes que el despleguen, poden continuar prestant els seus serveis normalment.

Treballadors al seu càrrec

Sí que tindran dret al permís retribuït recuperable els treballadors que estiguin contractats mitjançant contracte laboral per un autònom.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.