Autònoms de la restauració podran accedir a la prestació extraordinària de cessament d’activitat

Autònoms de la restauració podran accedir a la prestació extraordinària de cessament d’activitat

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social amb el Criteri 10/2020 ha acordat que els treballadors autònoms del sector de l’hostaleria i la restauració que hagin optat per la no realització del servei d’entrega a domicili o recollida en l’establiment o en vehicle des del moment que es va acordar l’adopció de mesures de contenció, podran accedir a la prestació extraordinària de cessament d’activitat si compleixen els requisits establerts en l’article 13 del Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre.

Per sol·licitar la prestació serà suficient que emplenin i subscriguin, davant la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, la declaració responsable sobre aquesta suspensió temporal total de la seva activitat per compte propi, en la qual, es comprometen a aportar qualsevol document que se li requireixi per acreditar la concurrència de la situació protegida per aquesta prestació.

Els efectes econòmics de la prestació tindran lloc a partir de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent sempre que la declaració responsable es presenti juntametn amb la sol·licitud de la prestació dintre els 15 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.  Si es presenta a partir dels 15 primers dies, el dret a la prestació començarà el dia de la presentació de la sol·licitud i la declaració responsable.

Els treballadors autònoms del mateixos sectors que hagin optat per la realització d’aquest servei, però amb posterioritat hagin suspès totalment la seva activitat, sempre que compleixin els requisits podran accedir a la prestació extraordinària que contempla el Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre.

Els efectes econòmics de la prestació tindran lloc a partir de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent sempre que la declaració responsable es presenti juntametn amb la sol·licitud de la prestació dintre els 15 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.  Si es presenta a partir dels 15 primers dies, el dret a la prestació començarà el dia de la presentació de la sol·licitud i la declaració responsable o des de la data en que s’acordi el cessament total de l’activitat si és posterior a la sol·licitud.

En aquells supòsits en els quals s’hagi denegat el dret a la prestació extraordinària a un treballador autònom que hagi optat pel cessament total de l’activitat en una comunitat autònoma on la suspensió de l’activitat no inclou el servei d’entrega a domicili o recollida en establiment o vehicle, la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social podrà deixar sense efecte aquest acord.

Caldrà que l’autònom sol·licitant aporti la declaració responsable i que compleixi els requisits establerts a l’article 13 del Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, per accedir al dret.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.