Les empreses tenen de termini fins al 30 de març per adaptar-se a la nova reforma laboral

Les empreses tenen de termini fins al 30 de març per adaptar-se a la nova reforma laboral

Algunes mesures específiques de la reforma laboral entraran en vigor el 30 de març de 2022

Tota la reforma de la contractació temporal de la reforma laboral entrarà en vigor d’aquí a tres mesos, per la qual cosa les empreses tindran de termini fins al 30 de març per adaptar-s’hi.

En el cas dels contractes d’obra o servei vigents a l’entrada en vigor de la reforma, la durada màxima es limita a sis mesos des de la publicació de la llei, de manera que passat aquest temps desapareixeran del mercat de treball espanyol.

Els principals canvis que porta la reforma laboral

La reforma, fruit de l’acord entre el Govern i els agents socials, estableix que el contracte de treball ordinari serà l’indefinit i que només es podran fer contractes temporals amb causes molt taxades: per circumstàncies de la producció i per substitució d’un altre treballador amb reserva de lloc de treball.

S’expulsarà de la legislació laboral el contracte per obra o servei, que permetia temporalitats que algunes vegades arribaven als quatre anys.

Multes de fins a 10.000 euros

 

Amb aquesta reforma, el contracte d’obra a la construcció passarà a ser indefinit i quan finalitzin les tasques de l’obra per a la qual ha estat contractat un treballador, l’empresa haurà de recol·locar-lo en una altra obra o formar-ho.

Si el treballador rebutgés l’oferta o no es pogués recol·locar perquè no hi ha lloc adequat, es produirà l’extinció del contracte, amb una indemnització del 7% calculada sobre els conceptes salarials establerts en conveni col·lectiu.

Els sectors que estacionalment recorren a contractes temporals hauran dutilitzar a partir de lentrada en vigor de la nova regulació de contractes el fix-discontinu, que donarà lloc als mateixos drets que la resta d’indefinits.

 

Els treballadors amb aquest tipus de contractes seran col·lectiu preferent per a les accions formatives. Els convenis sectorials poden establir borses d’ocupació per afavorir-ne la contractació i millorar-ne la formació durant els períodes d’inactivitat.

Així mateix, la norma reduirà a 18 mesos en un període de 24 mesos el termini d’encadenament de contractes per adquirir la condició de treballador indefinit, davant dels 24 mesos en un període de 30 mesos vigent actualment.

Circular informativa

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.