Comença el “compte enrere” per a la factura electrònica obligatòria a totes les empreses.

Comença el “compte enrere” per a la factura electrònica obligatòria a totes les empreses.

Així és, amb data 29 de setembre de 2022 ha estat publicada al BOE l’obligació, per a tots els empresaris i professionals, d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals, a més de tants uns ( destinataris) com altres (emissors), proporcionar informació sobre l’estat de la factura; concretament trobem aquesta obligació reglada a la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses.

És evident que nova obligació té molts condicionants, implicacions i conseqüències que passem breument resumim (sempre pendents del desenvolupament reglamentari):

Quan entra en vigor aquesta obligació?

Aquesta obligació de facturació electrònica entre empresaris i professionals produirà efectes:

 • Per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a vuit milions d’euros, a l’any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.
 • Per a la resta dels empresaris, als dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.

La llei ja està aprovada però… d’aquí el títol del present comentari…, comença el “compte enrere”…, ja que serà la “lentitud o celeritat” del legislador en l’aprovació del desenvolupament reglamentari la que determini el “pistoleta de sortida” per a la seva aplicació; a més d’estar supeditada (l’entrada en vigor) a l’obtenció de l’excepció comunitària als articles 218 i 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor Afegit -IVA-, és a dir:

 • Acceptar com a factura qualsevol document o missatge en paper o en forma electrònica que compleixi les condicions establertes (Art. 218) i
 • Condicionar l’ús de la factura electrònica a la seva acceptació pel receptor (Art. 232)

 

Finalitat de la Norma.

D’acord amb la pròpia exposició de motius es cerca:

 1. Digitalitzar les relacions empresarials,
 2. Reduir costos de transacció,
 3. Facilitar la transparència en el trànsit mercantil i,
 4. Juntament amb altres mesures, acostar de manera eficaç la morositat en les operacions comercials.

 

Programes i Eines de Facturació.

Un dels principals motius de la “dilatada entrada en vigor” d’aquesta mesura, sens dubte, ve donada per la dificultat per implementar (pels subministradors de programes de facturació i la pròpia Administració) els mitjans necessaris per donar compliment a aquesta obligació, havent de garantir la seva interconnexió i interoperabilitat gratuïtes entre les diferents opcions disponibles, ja que com la mateixa norma indica:

” El receptor de la factura no podrà obligar el vostre emissor a utilitzar una solució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat.”

D’altra banda, determinades empreses prestadores de serveis hauran d’expedir i remetre factures electròniques a particulars que acceptin rebre-les o que les hagin sol·licitat expressament (amb independència de la mida de la plantilla o volum anual d’operacions). Ara bé, agències de viatge, serveis de transport i activitats de comerç al detall només estaran obligades a emetre factures electròniques a particulars quan la contractació s’hagi dut a terme per mitjans electrònics.

Accés a les Factures Electròniques.

El destinatari d’una factura electrònica podrà sol·licitar còpia (sense costos addicionals) durant un termini de quatre anys des de l’emissió de la mateixa.

En aquesta mateixa línia s’estableix que el període durant el qual el client pot consultar les seves factures per mitjans electrònics serà d’almenys els darrers tres anys (dades de client, historial de facturació i contracte subscrit) no alterant-se per haver estat resolt el contracte amb l’empresa o revocat el consentiment per rebre factures electròniques. Tampoc caduca per aquesta causa el dret a accedir a les factures emeses amb anterioritat.

Sancions per no emetre factures o permetre-hi accés.

Les empreses obligades que no ofereixin als usuaris la possibilitat de rebre factures electròniques o no permetin l’accés de les persones que han deixat de ser clients a les seves factures, seran sancionades amb advertència o una multa de fins a 10.000 euros que es determinarà i graduarà conforme a:

 1. El grau de culpabilitat o lexistència dintencionalitat.
 2. La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
 3. La naturalesa i la quantia dels perjudicis causats.
 4. La reincidència, per comissió en el termini dun any de més duna infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
 5. El volum de facturació del prestador responsable.
 6. El nombre de persones afectades per la infracció.
 7. La gravetat del risc generat per la conducta.
 8. Les accions realitzades pel prestador encaminades a pal·liar els efectes o les conseqüències de la infracció.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.