Serveis

Gestoría Dag | Asesoría laboral en Barcelona

Resolgui tota la problemàtica en gestió laboral on podrà trobar solucions a totes les tasques més quotidianes a través del sistema RED / SILTRA, sistema Delt @, sistema contrat @, amb l’AEAT i diputacions forals mitjançant la transmissió en línia de liquidacions i declaracions.

 • Confecció mensual dels rebuts de salaris.
 • Confecció dels rebuts de pagues extres i quitances.
 • Confecció mensual i tramitació sistema RED a Tresoreria dels TC2 corresponent als treballadors.
 • Confecció carta de pagament TC1 mensual.
 • Confecció i tramitació urgent dels informes de baixa per accident.
 • Tramitació i control de baixes per ILT i accident.
 • Tramitació i confecció del resum de parts d’accident sense baixa.

Gestoría DAG | Asesoramiento Contable en Barcelona

Resolem tota la problemàtica comptable i mercantil de la seva empresa, oferint la possibilitat de simplificar la gestió de tota la seva documentació i un servei complet sense la necessitat de l’enviament físic de les seves factures a través d’una ERP totalment integrada on podrà visualitzar tota la seva informació i tenir una major provisió de tots els seus moviments.

 • Creació d’empreses i constitució de societats.
 • Proces mensual de tots els documents.
 • Anàlisis de balanços i evolució de negocis.
 • Comptes Anuals.
 • Revisió i tancament de tot el procés comptable.
 • Assessorament comptable.
 • Representació davant l’administració.

Gestoría DAG | Asesoría Jurídica en Barcelona

Posem a la seva disposició assessorament extern en matèria de:

 • Dret mercantil i societari
 • Concurs i insolvències
 • Compilance i penal econòmic
 • Dret de família
 • Successions
 • Propietat i arrendament
 • Dret processal
 • Mediació i arbitratge
 • Dret bancari
 • Comerç i consum
 • Dret laboral

Gestoría Dag | Gestoría Fiscal en Barcelona

Gestionem les obligacions fiscals, tramitació de declaració, autoliquidacions i transmissió telemàtica.

 • Autoliquidacions mensuals i trimestrals.
 • Declaracions informatives.
 • Renda i Patrimoni.
 • Activitats econòmiques.
 • Imposts sobre Societats.
 • Presentació telemàtica de declaracions.

Gestoría DAG | Seguros Generales en Barcelona

Agents de Allianz y MGS

 • Llar.
 • Responsabilitat civil.
 • Comunitats.
 • Automòbils.
 • Empreses i professionals.

Gestoría DAG | Administración y gestión de fincas en Barcelona

 • Gestió i administració de comunitats.
 • Custodia de documentació.
 • Convocatòries, assistència reunions, presentació de pressupost i liquidació anual.
 • Solució d’incidències que puguin plantejar-se.
 • Tramitació de certificat energètic.
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.

Gestoría DAG | Legalización de actividades en Barcelona

Si ets un jove emprenedor t’ajudem a crear la teva empresa amb un anàlisi de les principals mesures per a autònoms i emprenedors, bonificacions per a autònoms i segona oportunitat.

 • Els informem dels tràmits inicials a realitzar sobre les necessitats administratives per a l’obtenció de la llicència d’activitat del seu negoci.
 • Procés de constitució i tràmits necessaris per a l’adquisició de personalitat jurídica.
 • Procediments administratius necessaris per a l’ inici de l’activitat.

SOL·LICITA AQUÍ EL TEU PRESSUPOST