Notícies

Mesures de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball Article 10. Registre de jornada. El text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, queda modificat en els termes següents: Un. Es modifica l'apartat 7 de...

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018 (sentència 1462/0218) fixa com a doctrina legal que "Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. La Direcció General de Tributs interpreta que...