Tributació dels premis sorteig loteria de Nadal

Tributació dels premis sorteig loteria de Nadal


La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries adreçades a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, sotmet a tributació, a través d’un gravamen especial, entre d’altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).


Aquesta norma estableix que els perceptors d’aquests premis, sigui quina sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que els ha de practicar l’organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

S’exigirà de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.

Estaran exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros. Els premis l’import íntegre dels quals sigui superior a 40.000 euros només tributaran respecte de la part del mateix que excedeixi aquest import.

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per limport del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent.

Així, per exemple un premi de 100.000 €, tributaria al 20% sobre 60.000 € (100.000-40.000), per la qual cosa es practicaria una retenció de 12.000 € i es percebrien 88.000 €.

La SELAE haurà de procedir a identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 40.000 € per desè, independentment que el premi hagi estat obtingut per un de sol o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries…), en què el premi es reparteix entre tots els participants, cal distribuir els 40.000 € que estan exempts, entre tots els beneficiaris en proporció a el seu percentatge de participació, i qui procedisca al repartiment del premi que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, i per tant és necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que siguin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que siguin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi podran sol·licitar la devolució que els pogués correspondre per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents de l’impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial han d’incloure, tal com feien abans de l’1 de gener de 2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.