Publicada l’Ordre de Mòduls per a l’any 2024

Publicada l’Ordre de Mòduls per a l’any 2024

S’ha publicat Ordre HFP/1359/2023, de 19 de desembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2024 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit.

En relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques, es mantenen per a l’exercici 2024 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació. No obstant això, a diferència del passat any en què es va elevar la reducció general en el rendiment net excepcionalment al 15% per a ajudar els autònoms a esmorteir l’impacte de l’actual situació econòmica, per a aquest any 2024 queda establerta en tan sols el 5% sobre el rendiment net dels mòduls.

Addicionalment, per a les activitats agrícoles i ramaderes s’estableix que el rendiment net previ podrà minorar-se el 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola i el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants.
Pel que es refereix a l’impost sobre el valor afegit, aquesta orde manté els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any immediatament anterior.

• Principals novetats tributàries introduïdes per l’Ordre HFP/1359/2023, de 19 de desembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2024 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.