NOVA ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni.

NOVA ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni.

Objecte

Nova ajuda en pagament únic de 200 euros de quantia per a les persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que durant l’exercici 2022 hagin realitzat una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o hagin estat beneficiaris de la prestació o subsidi d’atur, sempre que el 2022 haguessin percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000,00 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 75.000,00 euros anuals a 31 de desembre de 2022.

Fases del procediment/servei

Inici: La sol·licitud es presentarà a la seu electrònica de l’Agència Tributària, omplint el corresponent formulari electrònic en el qual, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari del titular de la sol·licitud en la qual es desitgi que es realitzi l’abonament.

Tramitació: S’atribueix a l’Agència Tributària la competència per gestionar les sol·licituds d’ajuda i totes les actuacions de gestió, control i recaptació necessàries per a la seva tramitació, amb aplicació del disposat en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i els seus reglaments de desenvolupament en el no previst expressament a l’article 74 del Reial Decret llei 20/2022.

Acabament: L’ajuda acordada s’abonarà mitjançant transferència bancària, entenent-se notificat l’acord de concessió per la recepció de la transferència.Quan, en vista de la sol·licitud presentada i la informació que disposi l’Agència Tributària, no resulti procedent l’abonament de l’ajuda, es notificarà al sol·licitant una proposta de resolució denegatòria, en la qual se li indicaran les dades necessàries per consultar els motius de la denegació a la seu electrònica de l’Agència Tributària.El sol·licitant disposarà d’un termini de 10 dies, a comptar des de l’endemà a la notificació de la proposta de resolució denegatòria, per al·legar i presentar els documents i justificants que consideri pertinents.Transcorregut un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la notificació de l’esmentada proposta, sense la presentació d’al·legacions, documents o justificants, es produirà l’acabament del procediment en els termes de la proposta denegatòria, sense necessitat de resolució expressa de l’Administració.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mesos

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.