La plusvàlua municipal: com funciona i qui està obligat a pagar

» L’impost grava l’increment de valor experimentat pels terrenys

» Les persones que ho han de pagar varien en funció de cada cas

» Els ajuntaments són els que estableixen com s’aplica aquest tribut

La plusvàlua municipal es tracta d’un impost amb què, probablement, ens hem de creuar alguna vegada al llarg de la nostra vida. No obstant això, és una figura tributària que genera força dubtes en aspectes com ara el funcionament, el pagador, les quotes…per la qual cosa sempre requereix, de forma periòdica, un recordatori per cenyir-se sempre a la llei.

En què consisteix la plusvàlua municipal?

D’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta plusvàlua municipal, que en realitat s’anomena, Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) “grava l’increment de valor que experimentin aquests terrenys i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits terrenys”.

A la pràctica, aquest impost grava el canvi de valor que experimenta un terreny urbà (no ha de ser una edificació) des que s’adquireix fins que es ven o es transmet (cas de les herències). El tribut està delegat a les administracions municipals, i per això són els ajuntaments els encarregats de gestionar-lo. Per tant, cada consistori pot aplicar aquest impost sota unes premisses concretes, encara que això sí, sempre seguint unes directrius generals.

-El valor del terreny o immoble és el que aparegui a la Seu Cadastral Electrònica o el que marqui el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles, el famós IBI.

-Existeixen una sèrie de coeficients màxims establerts per l’Estat i que tenen en compte un màxim de 20 anys des que es va adquirir l’immoble: d’un a cinc anys (3,7%), fins a deu anys (3,5%), fins a 15 anys (3,2%) o fins a 20 anys, el màxim (un 3%). Els ajuntaments poden posar-los a la baixa, però mai no han de ser més grans d’aquests percentatges.

-El màxim del percentatge del tribut, que pot ser elegit pels ajuntaments, ha de ser del 30%. No pot ser gran.

¿Qui paga la plusvàlua municipal?

Tal com informen els experts del comparador financer HelpMyCash, depèn de l’acte en ell mateix. Cal diferenciar entre vendes de pisos, herències o donacions:

-A les vendes de pisos o terrenys, ha de ser el venedor el que assumeixi aquest impost, encara que si resideix fora d’Espanya i no ho fa, pot derivar al comprador de l’habitatge o terreny. En tot cas, com que és un acte inter viu, té 30 dies hàbils per fer-ho.

-A les herències, són els hereus els que han d’assumir aquest pagament, i en ser un acte per causa de mort, es pot fer en un termini de sis mesos hàbils, amb possibilitat d’ampliar-lo fins a un any si així ho demana el subjecte passiu .

-Per a les donacions, seran els receptors de la donació els que ho hagin de pagar. Com que és un acte inter viu, s’ha de fer en un termini de 30 dies hàbils.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.