Els assessors fiscals han d’adoptar Mesures Rigoroses en Prevenció del Blanqueig de Capitals i Canal de Denúncia

Els assessors fiscals han d’adoptar Mesures Rigoroses en Prevenció del Blanqueig de Capitals i Canal de Denúncia

En compliment de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (Llei 10/2010, de 28 d’abril), els assessors fiscals assumeixen un paper crucial en la salvaguarda de la integritat del sistema financer i la prevenció d’activitats il·lícites. La normativa estableix una sèrie d’obligacions formals i materials que els assessors fiscals han de seguir per a complir amb aquestes responsabilitats.

Obligacions Formals: Manual de Prevenció, Representant Designat i Avaluació Externa

 

Una de les principals obligacions imposades és l’aprovació i manteniment d’un Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme. Aquest manual ha de contenir informació detallada sobre mesures de control intern, com a polítiques d’admissió de clients, procediments de diligència deguda i conservació de documents.
A més, els assessors fiscals han de designar un Representant davant el Servei Executiu de la Comissió, actuant com a enllaç de comunicació i, quan sigui necessari, com a òrgan de control intern. La formació anual dels empleats i la realització d’exàmens anuals externs per experts són requisits indispensables per a avaluar l’eficàcia de les mesures de control intern.

Obligacions Materials: Identificació, Informació i Comunicació d’Operacions Sospitoses

 

En l’àmbit material, es destaca l’obligació d’establir polítiques d’admissió de clients i classificar el risc que representen. La identificació formal del client i del titular real en el cas de persones jurídiques és essencial, així com l’adopció de mesures de diligència deguda adaptades al risc classificat.
La normativa també exigeix la implementació de protocols de comunicació interna per a reportar incidències, dubtes i, especialment, operacions sospitoses. La comunicació immediata al Representant davant el Servei Executiu de la Comissió sobre operacions sospitoses és essencial, mantenint la confidencialitat de la identitat de l’empleat que realitza la comunicació.

Canals de Denúncia: Compliment amb la Llei 2/2023

 

Amb la recent publicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, els assessors fiscals també han d’implantar canals de denúncia en les seves organitzacions. Això reforça encara més el seu compromís amb la transparència, l’ètica i la lluita contra la corrupció.
Aquestes mesures no sols asseguren el compliment de totes dues lleis, sinó que també enforteixen la posició dels assessors fiscals com a actors clau en la prevenció d’activitats il·lícites en l’àmbit financer i econòmic. El seu compromís amb la transparència i l’ètica reflecteix la importància del seu paper en la protecció de la integritat del sistema financer.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.