Mesures urgents en l’àmbit de l’energia (Règim retributiu cogeneració, reducció IVA gas i servei de resposta activa de la demanda)

Mesures urgents en l’àmbit de l’energia (Règim retributiu cogeneració, reducció IVA gas i servei de resposta activa de la demanda)

Us informem de la publicació en el BOE del Reial decret llei 17/2022 de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de l’energia, en l’aplicació del règim retributiu a les instal·lacions de cogeneració i es redueix temporalment el tipus de l’impost sobre el valor afegit aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles.

Us detallem les principals mesures:

Article 1. Renúncia de les cogeneracions al règim retributiu específic a l’efecte de l’aplicació del mecanisme regulat en el Reial decret llei 10/2022:

Es regula un nou tipus de renúncia voluntària al règim retributiu específic per a les instal·lacions de cogeneració, de manera que les instal·lacions que renunciïn al règim retributiu específic puguin sol·licitar la inclusió en el mecanisme d’ajust regulat en el Reial decret llei 10/2022, sempre que aquest mecanisme d’ajust es trobi en vigor. Durant el període en què resulti d’aplicació la renúncia, que serà el comprès entre el primer dia del mes següent a la data de comunicació de la renúncia i la data de finalització del citat mecanisme d’ajust, les instal·lacions no percebran el règim retributiu específic. No obstant això, es regula la possibilitat de sol·licitar la finalització anticipada del període d’aplicació de la renúncia, tornant a aplicar el règim retributiu específic.

Article 5. Tipus de l’impost sobre el valor afegit aplicable temporalment als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural

Per a donar resposta a la situació generada per l’increment dels preus del gas natural, dins dels límits de la Directiva 2006/112/CE del Consell relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, s’estableix de manera excepcional i transitòria, fins al 31 de desembre de 2022, una reducció, des del 21 al 5%, en el tipus impositiu de l’IVA que recau sobre tots els components de la factura dels lliuraments de gas natural, a fi de minorar el seu import.

• Disposició addicional primera i Annex II. Servei de resposta activa de la demanda

S’articula un servei de resposta activa de la demanda per al sistema elèctric peninsular espanyol, configurat com un producte específic de balanç, per a fer front a les situacions d’escassetat d’energia de balanç proporcionada per altres serveis estàndard d’activació manual ja en funcionament. En particular, aquest servei s’articula per mitjà d’una subhasta anual (a partir de l’1 de novembre de 2022) en el qual es contracten les necessitats del producte específic de resposta activa de la demanda, sobre la base dels requeriments de reserva detectats per l’operador del sistema per a cada període d’aplicació del servei, i en la qual podran participar totes aquelles unitats de programació de demanda connectades al sistema elèctric peninsular espanyol que compleixin amb els requisits establerts en aquest Reial decret llei.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.