La Direcció General de Tributs comença a respondre les primeres consultes vinculants sobre el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

La Direcció General de Tributs comença a respondre les primeres consultes vinculants sobre el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

El nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables presenta algunes complicacions a l’hora de la seva interpretació i el compliment de les normes de gestió. Una de les maneres que tenen les empreses per resoldre els seus dubtes és formular consultes vinculants a la Direcció General de Tributs. Recentment, s’ha anunciat la publicació de les primeres consultes vinculants i les seves respostes a la pàgina web de la Direcció General de Tributs. El seu anàlisi és de gran rellevància ja que el criteri establert en les mateixes tindrà caràcter vinculant, tant per qui la planteja com per a tots els supòsits on existeixi identitat de fet i circumstancia. En aquest document es pretén fer un petit resum de totes les preguntes vinculants disponibles a data 06-03-2023, així com donar l’enllaç perquè pugueu consultar les que us poden arribar a interessar.

→ V0006-23 _ UNIÓ I TALL DE LÀMINES I INCORPORACIÓ DE TINTS Una empresa adquireix bobines de plàstic a un proveïdor espanyol on posteriorment aplica tints i vernissos convertint-les amb làmines tintades. A més a més, en segon lloc, les talla per a la seva adequació per l’envasa. La DGT interpreta que el contribuent de l’impost serà el fabricant de les bobines i no la societat consultant, ja que aquesta última no incorpora quantitat de plàstic sobre la bobina i no tindrà la consideració de “fabricant”.

 V0008-23_ EMPRESA ENVASADORA Una empresa envasadora pregunta si està subjecte al que estipula l’article 82.9.b), article que estipula les obligacions derivades de les vendes o entregues de productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost. L’empresa consultant compra els envasos a un proveïdor espanyol i posteriorment ven els seus productes a diversos clients. La DGT determina que l’empresa consultant no és contribuent de l’impost però ha de complir amb el que estipula l’article 82.9.b)

Article 82.9.b) de la Llei 7/2022, de 8 d’abril

b) En los demás supuestos, previa solicitud del adquirente, quienes realicen las ventas o entregas de los productos objeto del impuesto deberán consignar en un certificado, o en las facturas que expidan con ocasión de dichas ventas o entregas:

1.º El importe del impuesto satisfecho por dichos productos o, si le resultó de aplicación algún supuesto de exención, especificando el artículo en virtud del cual se aplicó dicho beneficio fiscal.

2.º La cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos, expresada en kilogramos.

 V0010-23_ CAPSULES DE CAFÈ TIPUS NESPRESSO L’empresa consultant es pregunta si les capsules de cafè que s’eliminen una vegada el cafè ha estat usat són considerades com a envasos de plàstic no reutilitzables a efectes d’aquest impost. La DGT determina que no, atenent-se al que indica l’artícle 68 a) de la Llei 7/2022 de 8 d’abril.

A estos efectos tienen la consideración de envases todos los artículos diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, incluyéndose dentro de estos tanto los  definidos en el artículo 2.m) de esta ley, como cualesquiera otros que, no encontrando encaje en dicha definición, estén destinados a cumplir las mismas funciones y que puedan ser objeto de utilización en los mismos términos, salvo que dichos artículos formen parte integrante de un producto y sean necesarios para contener, sustentar o preservar dicho producto durante toda su vida útil y todos sus elementos estén destinados a ser usados, consumidos o eliminados conjuntamente.

 V0013-23_ CONCEPTE DE PLÀSTIC BIODEGRADABLE El plàstic biodegradable és un tipus de plàstic dels definits en l’article 2.o) de Llei 7/2022, de 8 d’abril, i per tant la referència al plàstic en l’article 68 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril inclou al plàstic biodegradable. En conclusió, els productes definits en l’article 68.1 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril elaborats amb plàstic biodegradable estan dins de l’àmbit objectiu de l’impost.

 V0016-23_ BOSSES DE LA BROSSA, FILM PER A CONSERVAR I BOSSES DE CONGELACIÓ Una empresa pregunta si aquests productes que es venen als comerços com a producte acabat per us domèstic tenen, o no, la consideració d’envasos a efectes d’aquest impost.

Bosses de la brossa: No encaixen amb la definició d’envàs, article 2.m) de la Llei 7/2022, de 8 d’abril. Per tant, no estan incloses dins de l’àmbit objectiu de l’impost.

Film per a conservar aliments: Té la consideració d’envàs a efectes de l’article 68.1.a), sent irrellevant l’ús domèstic o no. Esta dins de l’àmbit objectiu de l’impost.

Bosses de congelació: Té la consideració d’envàs a efectes de l’article 68.1.a), sent irrellevant l’ús domèstic o no. Esta dins de l’àmbit objectiu de l’impost.

 V0017-23V0019-23V0020-23V0021-23V0025-23_ BUDELL ARTIFICIAL PER A EMBOTITS. Els budells artificials tenen la funció de funda o embolcall per a productes alimentaris o embotits. La societats consultants es plantegen si el budell artificial usat a l’elaboració d’embotits formaria part de l’àmbit objectiu de l’Impost. El budell artificial objecte de la consulta en estar dissenyat per a contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies (en aquest cas, l’embotit) i contenir plàstic formaria part de l’àmbit objectiu de l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, tret que aquests articles formin part integrant d’un producte i siguin necessaris per a contenir, sustentar o preservar aquest producte durant tota la seva vida útil i tots els seus elements estiguin destinats a ser usats, consumits o eliminats conjuntament. En el cas de la pregunta vinculant V0020-23, els globus no formaran part de l’àmbit objectiu de l’impost, ja que tenen una finalitat decorativa o seran utilitzats com a joguines pels nens.

 V0022-23 _ FABRICACIÓ DE ROSCA DE TANCAMENT (EL QUE PERMET ALS TAPS TANCAR) L’empresa consultant es dedica a l’envasat de begudes brik. Compra els taps però fabrica, a partir de gransa, la rosca que permet el seu tancament. La DGT determina que la rosca de plàstic forma part de l’àmbit objectiu de l’impost segons l’article 68.1.c) i per tant, el fabricant d’aquesta rosca esdevé contribuent de l’Impost.

 V0023-23_ FABRICACIÓ DE BOTELLES A PARTIR DE GRANSA DE POLIETILÈ, COLORANTS I CONCENTRATS L’empresa consultant es dedica a la fabricació de botelles a partir de gransa de polietilè i diversos colorants i concentrats que contenen plàstic i que es mesclen amb la gransa de polietilè durant el procés d’extrusió de les botelles. La DGT determina que no forma part de l’àmbit objectiu de l’impost ni la gransa ni cap dels productes que s’afegeixen a la gransa per tal de fabricar envasos de plàstic no reutilitzable. En canvi, les botelles obtingudes si que estan incloses a l’àmbit objectiu de l’impost segons l’article 68.1.a). L’empresa tindrà la figura de fabricant com a contribuent i pagarà pels kg de plàstic no reciclat que continguin les botelles. Els colorants i concentrats utilitzats abans que existeixi un producte que es troba dins de l’àmbit objectiu de l’impost es consideraran part de la mateixa matèria prima i l’impost els considerarà com a tal.

 V0024-23 i V0026-23_ ENVASOS DE PLÀSTIC ESTÈRILS Y ASÈPTICS D’UN SOL ÚS PER ANÀLISIS Les empreses consultants fabriquen envasos de plàstic estèrils y asèptics d’un sol ús. La DGT cita l’article 2.1 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril. Envase: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se consideran también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o primarios, los envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios. De la definició anterior resulta que un envàs, per ser-ho, ha d’estar destinat a contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies i donat que les mostres d’anàlisis d’orina, femta i esputs, legionel·losi i salmonel·losi no són mercaderies, els productes objecte de consulta no formen part de l’àmbit objectiu de l’impost i les empreses fabricants no tindrà la consideració de contribuents.

 V0076-23_ ESPUMA DE POLIESTIRÈ DESTINADA A LA PROTECCIÓ D’EQUIPS ELECTRÒNICS L’empresa consultant es dedica a la fabricació de espuma de poliestirè para la protecció d’equips elèctrics. La DGT determina que aquest producte forma part de l’àmbit objectiu de l’impost i l’empresa es contribuent pel fet imposable de fabricació.

 V0077-23_IMPORTACIÓ DE BIG BAGS L’empresa consultant importa BIG BAGS. Pregunta si els envasos que estan preparats per un sol ús i estan fabricats de Polipropilè verge que es pot reciclar fins a 5-6 vegades estan subjectes a l’Impost. La DGT determina que únicament en el cas que el contribuent acrediti que els envasos estan compostos de plàstic reciclat (amb independència que aquest material sigui reciclable o no), aquesta quantitat, expressada en quilograms, no formarà part de la base imposable de l’Impost.

→ V0078-23_ PRODUCTE EXPORTAT I POSTERIORMENT RETORNAT A l’EXPORTADOR L’empresa consultant pregunta si la importació d’un producte retornat està subjecte a l’Impost. Segons la DGT, la devolució suposa una importació a l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost, donant lloc a la realització del fet imposable de l’apartat 1 de l’article 72 de la Llei 7/2022 de 8 d’abril.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.