RDL 30/2020 | Mesures de recolzament als treballadors autònoms

RDL 30/2020 | Mesures de recolzament als treballadors autònoms

S’ha publicat el Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació on, entre d’altres temes, dedica un capítol a tractar sobre les Mesures de recolzament als treballadors autònoms. En base a aquesta nova norma, el sistema de protecció dels treballadors autònoms davant les conseqüències causades pel COVID-19 queden estructurades de la següent forma.

Prestació d’atur amb caràcter general
Els treballadors autònoms que van demanar la prestació durant el 3r trimestre del 2020 o que l’havien demanat i percebut fins el 30 de juny del 2020, tindran dret a una prestació d’atur fins a 31 de gener del 2021, si es compleixen les següents condicions:

 • Ha d’haver cotitzat els darrers 12 mesos de forma consecutiva.
 • Ha d’estar al corrent de pagament de les seves quotes i, si te treballadors a càrrec, de la Seguretat Social dels treballadors.
 • Ha de patir una reducció en els seus ingressos durant el 4t trimestre del 2020, del 75% o més en relació als ingressos obtinguts el 4t trimestre del 2019. A més a més, el rendiment net de l’autònom no pot ser superior a 1.939,58 euros cada un dels mesos del trimestre.

Si es donen aquestes condicions l’autònom tindrà dret a una prestació equivalent al 70% de la base de cotització i mantindrà l’obligació de seguir cotitzant.

Això vol dir que, en el cas de un autònom que estigui cotitzant per la base mínima, és a dir 944,40 euros, la seva prestació serà de 661,08 euros però donat que ha de seguir pagant la cotització de 283,32 euros, el net que li quedarà serà de 337,76 euros.

Aquesta prestació és compatible amb el treball per compte aliena, sempre que els ingressos per aquest treball no superin 1,25 vegades el Salari Mínim Interprofessional i que aquest salari més la prestació d’atur com autònom no superi en 2.2 vegades el Salari Mínim Interprofessional. No obstant, en aquests casos (el de compaginar la prestació amb un treball per compte aliena) la prestació per atur com autònom es veurà reduïda fins el 50% de la base mínima, és a dir a 472,20 euros que una vegada satisfeta la cotització quedarà (en el cas de base mínima) en 188,88 euros.

La gestió es farà a través del les Mútues i caldrà acreditar posteriorment el compliment dels requisits mitjançant, en el seu cas, la presentació de la documentació adient (declaracions de impostos, etc) a banda de la informació que la pròpia Mutua pugui tenir accés o li pugui facilitar l’AEAT. Si el treballador autònom creu que en un moment donat deixa de complir els requisits pot renunciar voluntàriament a la prestació retornant les quantitats cobrades per tal d’evitar futures sancions.

Prestació per qui no pot accedir a la prestació anterior

Si no es compleixen els requisits comentats anteriorment (bàsicament afecta a treballadors autònoms amb menys de 12 mesos d’antiguitat) però es donen les següents circumstàncies

 • Que els ingressos obtinguts en el 4t trimestre del 2020 siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional
 • Ha de patir una reducció en els seus ingressos durant el 4t trimestre del 2020, del 50% o més en relació als ingressos obtinguts el 1r trimestre del 2020.

Si es donen aquestes condicions l’autònom tindrà dret a una prestació equivalent al 50% de la base mínima de cotització, però en aquest cas, restarà exonerat de l’obligació de seguir cotitzant. Si dos o més membres de la mateixa família que convisquin junts tenen dret a aquesta prestació, llavors el percentatge serà del 40% de la base mínima.

Això vol dir que, en tots els casos donat que la base mínima és de 944,40 euros, la seva prestació serà de 472,20 euros.

Aquesta prestació és compatible amb el treball per compte aliena, sempre que els ingressos per aquest treball no superin 1,25 vegades el Salari Mínim Interprofessional, però és incompatible amb:

 • Desenvolupar qualsevol altra activitat per compte pròpia.
 • La percepció de rendiments procedents d’una societat.
 • La percepció d’alguna altre prestació de la Seguretat Social (amb excepcions)

La gestió es farà a través del les Mútues i caldrà acreditar posteriorment el compliment dels requisits mitjançant, en el seu cas, la presentació de la documentació adient (declaracions de impostos, etc) a banda de la informació que la pròpia Mútua pugui tenir accés o li pugui facilitar l’AEAT. Si el treballador autònom creu que en un moment donat deixa de complir els requisits pot renunciar voluntàriament a la prestació retornant les quantitats cobrades per tal d’evitar futures sancions.

La prestació es meritarà a partir de l’1 d’octubre i fins a 31 de gener, i la sol·licitud s’ha de presentar els primers 15 dies. Si es presenta més tard, la prestació començarà a comptar a partir del mes següent al que s’ha fet la sol·licitud.

Prestació per tancament sobrevingut (Segon rebrot)

Els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència de una resolució del govern, tindran dret a cobrar una prestació si es donen els següents requisits:

 • Estar afiliats, com a mínim de 30 dies naturals abans de la resolució.
 • Estar al corrent de pagament de les seves quotes i, si té treballadors a càrrec, de la Seguretat Social dels treballadors.

Si es donen aquestes condicions l’autònom tindrà dret a una prestació equivalent al 50% de la base mínima de cotització, però en aquest cas, restarà exonerat de l’obligació de seguir cotitzant. Si dos o més membres de la mateixa família que convisquin junts tenen dret a aquesta prestació, llavors el percentatge serà del 40% de la base mínima i si es tracta de una família nombrosa i son els únics ingressos de la família, el percentatge serà del 70%.

Això vol dir que, en tots els casos donat que la base mínima es de 944,40 euros, la seva prestació serà de 472,20 euros.

Aquesta prestació és compatible amb el treball per compte aliena, sempre que els ingressos per aquest treball no superin 1,25 vegades el Salari Mínim Interprofessional, però és incompatible amb:

 • Desenvolupar qualsevol altre activitat per compte pròpia.
 • La percepció de rendiments procedents d’una societat.
 • La percepció d’alguna altre prestació de la Seguretat Social (amb excepcions)

La gestió es farà a través del les Mútues i caldrà acreditar posteriorment el compliment dels requisits mitjançant, en el seu cas, la presentació de la documentació adient (declaracions de impostos, etc) a banda de la informació que la pròpia Mútua pugui tenir accés o li pugui facilitar l’AEAT. Si el treballador autònom creu que en un moment donat deixa de complir els requisits pot renunciar voluntàriament a la prestació retornant les quantitats cobrades per tal d’evitar futures sancions.

La prestació començarà el dia següent a l’obligació de tancar i acabarà el darrer dia del mes en que s’aixequi la prohibició. La sol·licitud s’ha de presentar els primers 15 dies després del tancament. Si es presenta més tard, la prestació començarà a comptar a partir del dia en que s’ha fet la sol·licitud.

Prestació pels treballadors de temporada

Es consideren treballadors de temporada amb dret a prestació si:

 • L’únic treball que han tingut durant els dos darrers anys com autònom s’ha desenvolupat entre els mesos de juny i desembre.
 • Haver cotitzat com a mínim 4 mesos cada any, en el període de juny a desembre de 2018 i 2019
 • Estar al corrent de pagament.
 • No haver tingut cap treball per compte aliena més de 120 dies en l’interval entre 1 de juny de 2018 i 31 de juliol de 2020.
 • No haver tingut cap activitat entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020.
 • No haver rebut cap altra prestació de la Seguretat Social (amb excepcions) entre els mesos de gener a juny de 2020
 • No haver tingut durant l’any 2020 ingressos que superin els 23.275 euros.

Si es donen aquestes condicions l’autònom tindrà dret a una prestació equivalent al 70% de la base mínima de cotització i restarà exonerat de l’obligació de seguir cotitzant. Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte aliena.

La prestació començarà el dia 1 d’octubre i durarà màxim fins el 31 de gener de 2021. La sol·licitud s’ha de presentar els primers 15 dies d’octubre. Si es presenta més tard, la prestació començarà a comptar a partir del dia en que s’ha fet la sol·licitud.

Totes les mesures comentades fins ara també són aplicables als socis de cooperatives de treball associat que hagin optat per cotitzar en el règim de treballadors autònoms.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.