Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

Amb l’aprovació de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular s’incorporen a la normativa espanyola les noves directives europees sobre residus i s’afegeix un nou impost sobre els plàstics d’un sol ús (té aquesta consideració qualsevol producte de plàstic destinat a prestar la funció de contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, tant si es presenten en buit com en contingut).

Es gravarà la quantitat de plàstic no reciclat que incorporin els envasos no reutilitzables i els complements d’aquests a tot el territori espanyol.

L’impost afectarà tant les persones físiques com jurídiques que tinguin la condició de fabricant, importador o adquiridor intracomunitari.

Cal tenir present:

  • Entrada en vigor: el proper dia 1 de gener del 2023.
  • Definició àmplia d’envàs que fa la llei: envasos primaris, envasos col·lectius i envasos de transport o terciaris.
  • No s’inclou el plàstic reciclat.
  • El tribut grava la utilització dels envasos de plàstic a Espanya. El legislador estableix tres fets imposables: fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.
  • Tipus impositiu: 0,45€/kg de plàstic no reciclat.
  • Inscripció al Registre territorial des d’1 de desembre del 2022.
  • Els fabricants han de portar una comptabilitat dels productes obtinguts, i els adquirents intracomunitaris un llibre d’existències. S’haurà d’aportar aquesta comptabilitat al mes següent al període de liquidació de referència.
  • S’haurà de presentar autoliquidació (Model 592), mensualment o trimestralment, dependent de quin sigui el període de liquidació en l’IVA (per a les importacions es farà amb la liquidació duanera, tot fent constar el pes del plàstic no reciclat del producte importat o si resulta d’aplicació l’exempció).
  • Hi ha supòsits d’exempció, com els plàstics emprats en productes sanitaris o les importacions i adquisicions intracomunitàries d’envasos quin contingut de plàstic no reciclat no excedeixi el llindar de 5 kg en un mes.
  • Sancions: la manca d’inscripció comporta una sanció per import de 1.000 euros, i l’aplicació incorrecta de les exempcions, una sanció del 150% del benefici fiscal aplicat indegudament, amb un mínim del 1.000 euros.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.