La Gestió Econòmica de l’Empresa. El factor clau de l’èxit: Un breu enfocament integral per a pimes, autònoms, executius i emprenedors

La Gestió Econòmica de l’Empresa. El factor clau de l’èxit: Un breu enfocament integral per a pimes, autònoms, executius i emprenedors

La gestió econòmica d’una empresa és un tema complex que engloba múltiples dimensions, des de la generació d’ingressos fins a l’administració eficient dels recursos.
Aquest article té com a objectiu oferir una visió completa i pràctica dels principals eixos de la gestió bàsica que tota pime, executiu, emprenedor o autònom ha de conèixer i aplicar.

Els Ingressos: sense ells, no hi ha res

Els ingressos són la base de qualsevol empresa. Sense ingressos, no hi ha negoci. És fonamental tenir una estratègia sòlida per generar ingressos, que pot incloure la diversificació de fonts, l’optimització de preus i l’expansió de mercats. No es tracta només de vendre més, sinó de vendre millor, i vendre millor vol dir vendre coneixent la rendibilitat de l’ingrés i el context del mercat on es ven.

Costos: L’altra cara de la moneda dels ingressos

Tan important com generar ingressos és controlar els costos. Els costos poden ser fixos o variables o bé directes o indirectes, i entendre la seva estructura és cabdal per a la rendibilitat. La gestió de costos és el que implica no reduir despeses sinó invertir operacionalment de manera intel·ligent per generar un retorn positiu. Això vol dir que els costos són la inversió operacional que fem per obtenir els béns o serveis que venem.

Marges: El secret del benefici

El marge és el que queda després de restar els costos dels ingressos. Els marges saludables són indicatius d’un negoci sostenible. Aquí, la clau està en l’eficiència: com generar més ingressos amb menys costos. Els marges són el secret del benefici. Gestionar-los eficaçment és una garantia de l’èxit de l’empresa perquè se n’anticipa amb molt de temps si ens acostem o ens allunyem dels nostres objectius de benefici.

Seguiment de les operacions: La rendibilitat real es genera aquí

Si la teva empresa transforma unes entrades físiques (industrial) o ofereix l’aportació de coneixement i temps (serveis), el seguiment de les operacions és vital. Aquest és el moment en què es genera el que venem, i ara és quan es genera el resultat real de l’operació. Per això és vital seguir i monitoritzar aquesta fase. Aquí tenim grans eines de gestió com l’OEE que ens permet conèixer l’eficiència en la producció, la qualitat del procés i el nivell d’utilització dels recursos. Tot això en paral·lel a la gestió de la cadena de subministrament. No seguir les operacions és renunciar a conèixer la rendibilitat real.

Compres i aprovisionaments: Els proveïdors també generen el nostre valor

La gestió de compres i aprovisionaments és un altre pilar en l’estructura econòmica de l’empresa. Contractar eficaçment i comptar amb els proveïdors apropiats amb les condicions necessàries, i disposar dels seus béns i serveis quan calen i en la quantitat apropiada perquè les nostres operacions siguin òptimes són aspectes clau. Ens oblidem que els proveïdors i el que ens lliuren són un dels factors de cost més importants, tant en la indústria com en la distribució.

Gestió d’estocs: Una gestió fonamental per al servei al client i la liquiditat de l’empresa

Un inventari mal gestionat pot resultar en costos elevats i oportunitats perdudes, així com una tomba per als diners. La gestió d’estocs és fonamental per assegurar el flux de les operacions, mantenir la liquiditat de l’empresa, i augmentar el nivell de servei al client.

Període de cobrament i pagament: La velocitat a la qual funciona el combustible de la nostra empresa

La liquiditat d’una empresa sovint depèn de com es gestionen els períodes de cobrament i pagament. És crucial establir termes clars amb clients i proveïdors per mantenir un flux de caixa saludable. És rellevant un bon seguiment de les condicions de cobrament i pagament, que juntament amb la gestió d’estocs, és la base d’una correcta gestió de la liquiditat. No ens podem oblidar,  que el primer banc és el teu circulant.

Organització interna basada en processos: Sense processos no sabem com generem el valor

L’eficiència interna és tan crucial com l’eficiència operativa. L’organització ha d’estar alineada amb els objectius empresarials, i això s’assoleix a través d’una gestió basada en processos. Eines com l’anàlisi de flux de valor poden ser útils aquí. Si no sabem i entenem com generem el valor que lliurem als clients, és impossible optimitzar el valor de la nostra activitat.

Monitoratge i seguiment de l’activitat empresarial: La matèria primera per prendre millors decisions

La presa de decisions s’ha de basar en dades. El monitoratge i el seguiment no només ajuden a entendre el rendiment actual sinó també a preveure futurs escenaris. Els KPI (Indicadors Clau de Rendiment) són essencials en aquest aspecte.

Gestió de l’equip humà: La veritable diferència d’una empresa

L’equip humà és l’actiu més valuós d’una empresa. La gestió efectiva de l’equip humà inclou des de la contractació fins a la retenció de talent, passant per la formació i el desenvolupament professional.

Generació de liquiditat: El benefici és una opinió, però la tresoreria és un fet

La liquiditat és la capacitat d’una empresa per complir amb les seves obligacions i generar la font de finançament més eficaç i important per a una empresa: l’autofinançament. Una bona gestió de la liquiditat implica tenir prou actius líquids per cobrir els compromisos de pagaments i generar flux de caixa lliure suficient per autofinançar l’empresa i retribuir la propietat del negoci, és a dir, l’empresari. Recordeu que l’origen de la liquiditat es troba en la capacitat de generar beneficis i en la gestió eficaç del circulant.

Disseny i gestió de les despeses d’estructura: Una gestió clau oblidada

Les despeses d’estructura, com el lloguer, els salaris i els serveis públics, són despeses que l’empresa ha d’assumir independentment del seu nivell d’activitat. Aquests costos són els que s’absorbeixen a través dels marges. Per tant, la conjunció de generació de marges i una gestió eficient d’aquestes despeses són un binomi essencial que pot marcar la diferència en la rendibilitat. Dimensionar-los correctament i monitorar-los apropiadament és clau per al camí de la rendibilitat, i com a resultat de la supervivència de l’empresa.

Conclusió

La gestió econòmica de l’empresa és un exercici d’equilibri entre múltiples factors. Requereix una visió integral i la capacitat per adaptar-se a un entorn empresarial en constant canvi. En dominar aquests eixos de gestió bàsica, estaràs més ben preparat per portar la teva empresa a l’èxit.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.