Notícies

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018 (sentència 1462/0218) fixa com a doctrina legal que "Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. La Direcció General de Tributs interpreta que...

El DOGC d’avui, 15.11.2018, publica el Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària. El Decret aprovat pel Govern de la Generalitat suprimeix les lletres a) i...